Συρία: Εμφύλιος ή παγκόσμιος πόλεμος;

Syrian-Army-fightersΕνόψει των εκλογών της 3ης Ιούνη

Πα­ρό­τι η ει­σβο­λή
Η­ΠΑ και συμ­μά­χων α­πο­φεύ­χθη­κε πριν
α­πό πε­ρί­που δύο χρό­νια, χι­λιά­δες
άν­θρω­ποι α­πό ό­λον τον κό­σμο
συ­νε­χί­ζουν να
σκο­τώ­νο­νται στο
έ­δα­φος της Συ­ρίας.
Σε τρία χρό­νια πο­λέ­μου, τα θύ­μα­τα έ­χουν ξε­πε­ρά­σει τα 162.000. Από αυ­τά, 10.000
σκο­τώ­θη­καν τους τε­λευ­ταίους δύο μή­νες. Ο Ο­ΗΕ α­να­κοί­νω­σε ό­τι παύει την ε­νη­μέ­ρω­ση για τους θα­νά­τους ελ­λεί­ψει ε­παρ­κών και α­ξιό­πι­στων πη­γών, ε­νώ το Πα­ρα­τη­ρη­τή­ριο Ανθρω­πί­νων Δι­καιω­μά­των υ­πο­λο­γί­ζει πε­ρί­που 54.000 πο­λί­τες και 8.607 παι­διά με­τα­ξύ των νε­κρών. Ου­δείς, ό­μως, α­να­φέ­ρει αν συ­νυ­πο­λο­γί­ζο­νται οι ξέ­νοι ε­θε­λο­ντές και
μι­σθο­φό­ροι, ό­σο και ε­κεί­νοι που συμ­με­τέ­χουν πα­ρά τη θέ­λη­σή τους.

Θα­να­το­ποι­νί­τες στη τζι­χά­ντ

Σύμ­φω­να με έγ­γρα­φο του υ­πουρ­γείου Εσω­τε­ρι­κών της Σα­ου­δι­κής Αρα­βίας, που διέρ­ρευ­σε στα τέ­λη 2012, ε­κα­το­ντά­δες θα­να­το­ποι­νί­τες για αν­θρω­πο­κτο­νίες, βια­σμούς και δια­κί­νη­ση ναρ­κω­τι­κών α­μνη­στεύ­θη­καν με α­ντάλ­λαγ­μα τη συμ­με­το­χή τους στον ε­πο­νο­μα­ζό­με­νο ιε­ρό πό­λε­μο (τζι­χά­ντ) στη Συ­ρία. Στους κα­τά­δι­κους πε­ρι­λαμ­βά­νο­νταν 105 α­πό Υε­μέ­νη, 21
πα­λαι­στί­νιοι, 212 σα­ου­δά­ρα­βες, 96 α­πό Σου­δάν, 254 σύ­ροι, 82 ιορ­δα­νοί, 68 σο­μα­λοί, 32 αφ­γα­νοί, 194 αι­γύ­πτιοι, 203 πα­κι­στα­νοί, 23 ι­ρα­κι­νοί και 44 α­πό Κου­βέιτ.

Ωστό­σο, α­ντί για τις κα­τά­φο­ρες πα­ρα­βιά­σεις αν­θρω­πί­νων δι­καιω­μά­των και διε­θνών συμ­βά­σεων α­πό τη Σα­ου­δι­κή Αρα­βία, πρό­σφα­το δη­μο­σίευ­μα του ει­δη­σε­ο­γρα­φι­κού δι­κτύου χω­ρών του Περ­σι­κού, Gulf News, εκ­φρά­ζει «α­νη­συ­χία» για τις συν­θή­κες κρά­τη­σης α­νταρ­τών, οι ο­ποίοι πα­ρα­δό­θη­καν στη συ­ρια­κή κυ­βέρ­νη­ση και πα­ρα­μέ­νουν έ­γκλει­στοι σε
κέ­ντρο κρά­τη­σης στην Χο­μς.

Ακό­μα πιο ο­ξύ­μω­ρα, ε­πι­κα­λεί­ται δη­λώ­σεις της Διε­θνούς Αμνη­στίας για το θέ­μα, ό­ταν στην Σα­ου­δι­κή Αρα­βία, ο δι­κη­γό­ρος τού blogger που κα­τα­δι­κά­στη­κε σε 10 χρό­νια φυ­λά­κι­σης και 1.000 μα­στι­γώ­σεις, διώ­κε­ται ε­πει­δή α­πευ­θύν­θη­κε στην ί­δια ορ­γά­νω­ση προς
υ­πε­ρά­σπι­ση του πε­λά­τη του και «προ­κά­λε­σε την ε­χθρι­κή στά­ση α­πέ­να­ντι στην χώ­ρα» α­πό μια «μη α­δειο­δο­τη­μέ­νη διε­θνή ορ­γά­νω­ση».

Στους «ιε­ρούς μα­χη­τές» τού -κα­τ’ ευ­φη­μι­σμόν εμ­φυ­λίου- πο­λέ­μου της Συ­ρίας, με­τεί­χαν
ε­πί­σης 10.000 ευ­ρω­παίοι πο­λί­τες, σύμ­φω­να με α­πο­κα­λύ­ψεις γερ­μα­νι­κών ΜΜΕ.
Οι ε­θε­λο­ντές, στην πλειο­ψη­φία τους περ­νούν πα­ρά­νο­μα α­πό τα σύ­νο­ρα με την Τουρ­κία και, ό­πως οι δυ­νά­μεις της Αλ Κάι­ντα, εκ­παι­δεύο­νται και ε­ξο­πλί­ζο­νται α­πό άν­δρες των ε
ι­δι­κών δυ­νά­μεων του ΝΑ­ΤΟ.

Τον Σε­πτέμ­βριο 2012, στη διάρ­κεια έ­ρευ­νας για την α­πο­κά­λυ­ψη ό­τι νε­κροί και αιχ­μά­λω­τοι πο­λέ­μου στη Συ­ρία ή­ταν κα­τά­δι­κοι α­πό την Τουρ­κία, δο­λο­φο­νή­θη­κε α­πό ε­λεύ­θε­ρο
σκο­πευ­τή ο 33χρο­νος δη­μο­σιο­γρά­φος Μά­για Νά­σε­ρ, α­ντα­πο­κρι­τής των ι­ρα­νι­κών Press TV και Alalam στην Δα­μα­σκό και συ­νά­δελ­φός του τραυ­μα­τί­στη­κε. Επί­σης, πριν α­πό
πε­ρί­που έ­ναν χρό­νο, οι ολ­λαν­δι­κές αρ­χές συ­νέ­λα­βαν και προ­φυ­λά­κι­σαν 19χρο­νη ως
ύ­πο­πτη για την στρα­το­λό­γη­ση μι­σθο­φό­ρων ε­ντός και ε­κτός Ευ­ρώ­πης.

Τον Οκτώ­βριο 2012, ξέ­νοι α­ντάρ­τες εί­χαν πα­ρα­δε­χθεί ό­τι λάμ­βα­ναν μι­σθούς σε δο­λά­ρια, που α­νέρ­χο­νταν σε 150 τον μή­να, για να πο­λε­μούν ε­να­ντίον των συ­ρια­κών δυ­νά­μεων.

Σε προ­ε­κλο­γι­κό κλί­μα

Στο με­τα­ξύ, το α­διέ­ξο­δο των ει­ρη­νευ­τι­κών συ­νο­μι­λιών Γε­νεύη ΙΙ, υ­πο­γράμ­μι­σε η
πα­ραί­τη­ση στις 13 Μαΐου, του Λα­χντάρ Μπρα­χί­μι, ει­δι­κού α­πε­σταλ­μέ­νου του Ο­ΗΕ και του Αρα­βι­κού Συν­δέ­σμου. Ο Μπρα­χί­μι ε­ξέ­φρα­σε τη λύ­πη του που α­φή­νει τη χώ­ρα σε τό­σο
ά­σχη­μη κα­τά­στα­ση, ε­νώ με­τά την α­πο­χώ­ρη­σή του δή­λω­σε σε συ­νέ­ντευ­ξη ό­τι, «α­ξί­ζει να συ­ζη­τη­θεί» η πρό­τα­ση του Ιράν, η ο­ποία θέ­τει ως ό­ρο την α­πο­χώ­ρη­ση ό­λων των ξέ­νων
πο­λε­μι­στών α­πό την χώ­ρα.

Syria-ElectionsΣε φά­ση προ­ε­κλο­γι­κής πε­ριό­δου στη Συ­ρία, ο πρό­ε­δρος Ομπά­μα, ο ο­ποίος αρ­νεί­ται
ο­ποια­δή­πο­τε ε­πα­φή με τον πρό­ε­δρο Μπα­σάρ αλ Άσα­ντ, συ­νά­ντη­σε τον ε­πι­κε­φα­λής της
Συ­ρια­κής Εθνι­κής Συμ­μα­χίας, Αχμά­ντ
Τζάρ­μπα.
Ο Τζάρ­μπα, που συ­νο­μί­λη­σε με τη
σύμ­βου­λο για την ε­θνι­κή α­σφά­λεια των Η­ΠΑ, Σού­ζαν Ράις, ευ­χα­ρί­στη­σε τον α­με­ρι­κα­νό
πρό­ε­δρο για την βοή­θεια των 287 ε­κα­τομ­μυ­ρίων δο­λα­ρίων στις δυ­νά­μεις της
α­ντι­πο­λί­τευ­σης.
Κα­μία ε­πί­ση­μη α­να­φο­ρά δεν έ­γι­νε στις πλη­ρο­φο­ρίες ό­τι εί­χε ζη­τή­σει α­ντι-α­ε­ρο­πο­ρι­κά
ό­πλα α­πό τον υ­πουρ­γό ε­ξω­τε­ρι­κών Τζον Κέ­ρι την προ­η­γού­με­νη ε­βδο­μά­δα.

Η ε­πί­ση­μη δή­λω­ση του Λευ­κού Οί­κου δια­βε­βαίω­σε ό­τι η Ουά­σιν­γκτον «προ­σπα­θεί να
δια­σφα­λί­σει ό­τι η πα­ρε­χό­με­νη βοή­θεια κα­τα­λή­γει στην με­τριο­πα­θή α­ντι­πο­λί­τευ­ση και ό­χι σε λά­θος χέ­ρια».

Στις προ­ε­δρι­κές ε­κλο­γές της 3ης Ιου­νίου (για τους ε­κτός χώ­ρας στις 28 Μαΐου), τις ο­ποίες οι πο­λέ­μιοι του Άσα­ντ ε­ντός και ε­κτός Συ­ρίας, α­πο­κή­ρυ­ξαν ως α­πά­τη που στο­χεύει στη στα­θε­ρο­ποίη­ση της δια­κυ­βέρ­νη­σής του, η υ­πο­στή­ρι­ξη προς τον ε­πί 14 χρό­νια πρό­ε­δρο, εμ­φα­νί­ζε­ται να φθά­νει το 70%. Η κυ­βέρ­νη­ση α­πό την πλευ­ρά της, τις πα­ρου­σιά­ζει ως
α­πό­δει­ξη δη­μο­κρα­τι­κής με­ταρ­ρύθ­μι­σης και μέ­σο τερ­μα­τι­σμού τού τριε­τούς εκ­δι­κη­τι­κού πο­λέ­μου.

Υπάρ­χει α­νη­συ­χία κα­τά πό­σο θα εί­ναι δυ­να­τή η προ­σέ­λευ­ση στις κάλ­πες. Το 2012, η
συμ­με­το­χή έ­φθα­σε το 51%, πα­ρά τις α­πει­λές και τις δο­λο­φο­νίες ψη­φο­φό­ρων α­πό τον
υ­πο­στη­ρι­ζό­με­νο α­πό την μου­σουλ­μα­νι­κή α­δελ­φό­τη­τα Ελεύ­θε­ρο Συ­ρια­κό Στρα­τό.

Ο ρό­λος της Δύ­σης

Ο 54χρο­νος, φι­λε­λεύ­θε­ρος Χα­σάν αλ Νού­ρι, έ­νας α­πό τους δύο πο­λι­τι­κούς α­ντι­πά­λους του Άσα­ντ, εκ­θεία­σε τις στρα­τιω­τι­κές ε­πι­χει­ρή­σεις ε­να­ντίον ισ­λα­μι­στών α­νταρ­τών, τό­νι­σε ό­τι οι ε­κλο­γές θα α­παλ­λά­ξουν τη Συ­ρία α­πό την κρί­ση, αλ­λά και ό­τι η χώ­ρα πρέ­πει να
δια­τη­ρή­σει δε­σμούς με τη Δύ­ση και να α­νοι­κο­δο­μή­σει την οι­κο­νο­μία της.

Δεύ­τε­ρος α­ντί­πα­λος εί­ναι ο 43χρο­νος Χα­φίζ Χατ­ζά­ρ, πρώην α­κτι­βι­στής του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος και μέ­λος του Κοι­νο­βου­λίου, προ­ερ­χό­με­νος α­πό ε­ξέ­χου­σα θρη­σκευό­με­νη οι­κο­γέ­νεια.
Ο Γ.Γ. του ΝΑ­ΤΟ, Άντε­ρς Φο­γκ Ρά­σμου­σεν, σε σχε­τι­κή ε­ρώ­τη­ση δη­μο­σιο­γρά­φου,
α­πά­ντη­σε: «Στο βαθ­μό που οι ε­κλο­γές εί­ναι ορ­γα­νω­μέ­νες, ε­λεύ­θε­ρες, δί­καιες, δια­φα­νείς και πα­ρά­γουν έ­να α­πο­τέ­λε­σμα που θεω­ρεί­ται πραγ­μα­τι­κή α­πει­κό­νι­ση της θέ­λη­σης του
συ­ρια­κού λα­ού, θεω­ρώ ό­τι θα συμ­βά­λουν σε μια πο­λι­τι­κή λύ­ση».

Λί­γες μέ­ρες νω­ρί­τε­ρα, ο Τζον Κέ­ρι τις χα­ρα­κτή­ρι­σε «φάρ­σα» και τό­νι­σε την ε­τοι­μό­τη­τα Η­ΠΑ και Συμ­μά­χων να στη­ρί­ξουν τις δυ­νά­μεις της α­ντι­πο­λί­τευ­σης. Σύμ­φω­να με
α­ξιω­μα­τού­χους του Ο­ΗΕ και των Η­ΠΑ, οι ε­κλο­γές θα κα­τα­στή­σουν λι­γό­τε­ρο πι­θα­νό το
τέ­λος του πο­λέ­μου μέ­σω της δι­πλω­μα­τίας.

Όπως δια­φαί­νε­ται, οι ε­κλο­γές σε μια α­πό τις χώ­ρες ό­που χρη­σι­μο­ποιή­θη­καν ο
θρη­σκευ­τι­κός φα­να­τι­σμός και η βία για να α­να­τρα­πεί έ­να α­νε­πι­θύ­μη­το κα­θε­στώς, θα θεω­ρη­θούν νό­μι­μες εάν και ε­φό­σον το α­πο­φα­σί­σει η Δύ­ση.

ΠΗΓΗ: Εφημερίδα “Η Εποχή”
Σάββατο 24.5.2014

Advertisements

About Elisabeth P

My websites: womaneveryday με σκέψη για όλα-σχεδόν(https://womaneveryday.wordpress.com/), Climate Change-Human Case/Κλιματική Αλλαγή-Ανθρώπινη Υπόθεση (https://climatechangeplanet.wordpress.com/), The World The People ...and the truth (https://theworldthepeople.wordpress.com/)
This entry was posted in Διάβασα Είδα, Επικαιρότητα, Κόσμος and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.