Παλαιστίνη-Ισραήλ: Σε τοίχο χτύπησε πάλι η ειρήνευση

«Οι κόκ­κι­νες γραμ­μές του Ισραήλ ή­ταν ε­κεί­νες που
με­τρού­σαν και αν οι Πα­λαι­στί­νιοι ή­θε­λαν συμ­φω­νία, θα έ­πρε­πε να τις α­πο­δε­χθούν», γρά­φει η νορ­βη­γή ι­στο­ρι­κός και ε­ρευ­νή­τρια Χίλ­ντε
Βάα­γκε στην έκ­θε­σή της «Το μυ­στή­ριο των νορ­βη­γι­κών χα­μέ­νων αρ­χείων», στην
ο­ποία α­να­λύει το ρό­λο της χώ­ρας της στις μυ­στι­κές συ­νο­μι­λίες Όσλο Ι του 1993 και το γε­γο­νός της ε­ξα­φά­νι­σης κά­θε εγ­γρά­φου σχε­τι­κού με αυ­τές.

Με­τά α­πό 20 χρό­νια λί­γα έ­χουν αλ­λά­ξει στο συ­σχε­τι­σμό δυ­νά­μεων και ε­πιρ­ροής των δύο πλευ­ρών. Επι­πλέ­ον, ε­πτά πρω­θυ­πουρ­γούς αρ­γό­τε­ρα, οι ισ­ρα­η­λι­νοί ε­πι­φυ­λάσ­σουν για
συ­νο­μι­λη­τές και υ­πο­στη­ρι­κτές τους, το ρό­λο του «παι­διού για τα θε­λή­μα­τα», ό­πως εί­χε χρη­σι­μο­ποιη­θεί η χώ­ρα της το 1993, σύμ­φω­να με την Βάα­γκε.

Πα­γώ­νουν οι συ­νο­μι­λίες

Οι ει­ρη­νευ­τι­κές συ­νο­μι­λίες με­τα­ξύ πα­λαι­στι­νίων και ισ­ρα­η­λι­νών ξε­κί­νη­σαν τον Ιού­λιο με πρω­το­βου­λία του α­με­ρι­κα­νού υ­πουρ­γού ε­ξω­τε­ρι­κών Τζον Κέ­ρι και με προ­κα­θο­ρι­σμέ­νη λή­ξη το τέ­λος Απρι­λίου 2014. «Σαν έ­τοι­μες α­πό και­ρό», φαί­νο­νται να ο­δη­γού­νται σε
θλι­βε­ρά ε­πα­να­λαμ­βα­νό­με­νη α­πο­τυ­χία, ε­ξαι­τίας των ισ­ρα­η­λι­νών, σύμ­φω­να με σχό­λιο του
α­με­ρι­κα­νού υ­πουρ­γού στην ε­πι­τρο­πή της Γε­ρου­σίας, το ο­ποίο α­να­σκεύα­σε το Στέιτ
Ντι­πάρ­τμε­ντ λέ­γο­ντας ό­τι εν­νοού­σε πως και οι δύο συ­νέ­βα­λαν στο α­διέ­ξο­δο.

Το Ισραήλ εί­χε συμ­φω­νή­σει να α­πε­λευ­θε­ρώ­σει τον Μάρ­τιο την 4η και τε­λευ­ταία ο­μά­δα 26 κρα­τού­με­νων πριν α­πό το 1993, υ­πό την προϋπό­θε­ση ό­τι η Πα­λαι­στι­νια­κή Αρχή θα
πά­γω­νε τα αι­τή­μα­τά της σε ορ­γα­νι­σμούς του Ο­ΗΕ. Στις συ­νο­μι­λίες α­παί­τη­σαν την
α­να­γνώ­ρι­ση του Ισραήλ ως ε­βραϊκού κρά­τους -α­πορ­ρί­φθη­κε α­πό τους πα­λαι­στί­νιους- και την μη προ­σφυ­γή στο Διε­θνές Δι­κα­στή­ριο για το ζή­τη­μα των ε­ποι­κι­σμών.
Πα­ράλ­λη­λα, ο ισ­ρα­η­λι­νός πρω­θυ­πουρ­γός Μπέ­ντζα­μιν Νε­τα­νιά­χου διε­μή­νυ­σε πως οι
πα­λαι­στί­νιοι «θα πλη­ρώ­σουν α­κρι­βά» ο­ποια­δή­πο­τε πα­ρέκ­κλι­ση.

Οι ισ­ρα­η­λι­νοί υ­πα­να­χώ­ρη­σαν την τε­λευ­ταία στιγ­μή κι ε­πι­πλέ­ον έ­θε­σαν ως ό­ρο στις Η­ΠΑ -για πολ­λο­στή φο­ρά- την α­πε­λευ­θέ­ρω­ση του α­με­ρι­κα­νο­ε­βραίου ισ­ρα­η­λι­νού Τζό­να­θαν
Πό­λαρ­ντ, που κα­τα­δι­κά­στη­κε το 1987 σε ι­σό­βια για κα­τα­σκο­πεία. Οι πα­λαι­στί­νιοι δεν
υ­πο­χώ­ρη­σαν στις «κόκ­κι­νες γραμ­μές» του Ισραήλ και ο Μαχ­μού­ντ Αμπάς, η­γέ­της της Οργά­νω­σης για την Απε­λευ­θέ­ρω­ση της Πα­λαι­στί­νης (PLO), με­τά την α­θέ­τη­ση της α­πε­λευ­θέ­ρω­σης, αιφ­νι­δία­σε κα­τα­θέ­το­ντας την 1η Απρι­λίου ε­πι­στο­λές σε 15 ορ­γα­νι­σμούς και
συμ­βά­σεις του Ο­ΗΕ. Ο Νε­τα­νιά­χου χα­ρα­κτή­ρι­σε προ­κλη­τι­κή την κί­νη­ση και την Τε­τάρ­τη έ­δω­σε ε­ντο­λές στους υ­πουρ­γούς του να α­πο­φύ­γουν συ­να­ντή­σεις με τους ο­μό­λο­γούς τους και να παύ­σουν ο­ποια­δή­πο­τε πο­λι­τι­κή και οι­κο­νο­μι­κή συ­νερ­γα­σία με την Π.Α. Δό­θη­καν
ε­πί­σης ο­δη­γίες στον συ­ντο­νι­στή «κυ­βερ­νη­τι­κής δρά­σης» στα κα­τε­χό­με­να, «να προ­ε­τοι­μά­σει λί­στα ό­λων των πι­θα­νών μέ­τρων» και ε­ντά­θη­καν οι ε­πι­θέ­σεις των δυ­νά­μεων κα­το­χής σε Γά­ζα, Δυ­τι­κή Όχθη και Ιε­ρου­σα­λήμ.

Στο­χο­ποιού­νται ό­σοι μποϊκο­τά­ρου­ν

Η α­ντι­πο­λί­τευ­ση κα­τη­γό­ρη­σε τον Νε­τα­νιά­χου ό­τι α­κο­λου­θεί πο­λι­τι­κή α­πο­μό­νω­σης και ό­τι πα­ρέ­χει πυ­ρο­μα­χι­κά στους πο­λέ­μιους της χώ­ρας. Τα ισ­ρα­η­λι­νά ΜΜΕ δί­νουν έμ­φα­ση στις συ­νέ­πειες των α­ντι­ποί­νων τα ο­ποία, ό­πως γρά­φουν, «θα δια­λύ­σουν την Π.Α.».
Με­τά την κί­νη­ση Αμπάς, οι δη­μο­σκο­πή­σεις κα­τέ­γρα­ψαν πο­σο­στό 59% συμ­φω­νού­ντων με την πο­λι­τι­κή του και οι φυ­λα­κι­σμέ­νοι που ε­πρό­κει­το να α­πε­λευ­θε­ρω­θούν φέ­ρο­νται να
δή­λω­σαν ό­τι «α­πο­κα­τέ­στη­σε την ε­θνι­κή υ­πε­ρη­φά­νια». Η Χα­μάς τον προέ­τρε­ψε να
δια­κό­ψει κά­θε συ­νερ­γα­σία σε θέ­μα­τα α­σφα­λείας με το Ισραήλ και να στα­μα­τή­σει τις
δια­πραγ­μα­τεύ­σεις. Υπο­στή­ρι­ξε ε­πί­σης την έκ­κλη­σή του για πε­ρι­φε­ρεια­κή και διε­θνή
βοή­θεια και ευαι­σθη­το­ποίη­ση ε­να­ντίον της κα­το­χής. Το συμ­βού­λιο α­ρά­βων υ­πουρ­γών Εξω­τε­ρι­κών, που συ­γκλή­θη­κε στο Κάι­ρο την ί­δια μέ­ρα, α­να­νέω­σε τη δέ­σμευ­ση πα­ρο­χής οι­κο­νο­μι­κής βοή­θειας 100 ε­κα­τομ­μυ­ρίων δο­λα­ρίων στην κυ­βέρ­νη­ση Αμπάς.

Ωστό­σο, το διε­θνές κί­νη­μα προά­σπι­σης των πα­λαι­στι­νια­κών δι­καιω­μά­των, Μποϋκο­τά­ζ, Απο­ε­πεν­δύ­σεις, Κυ­ρώ­σεις (BDS) στο Ισραή­λ, υ­πο­νο­μεύε­ται α­πό α­με­ρι­κα­νι­κούς κύ­κλους. Το Μέ­ρι­λα­ντ, ό­πως και άλ­λες πο­λι­τείες, έ­χει δρο­μο­λο­γή­σει νο­μο­θε­σία που θα α­πα­γο­ρεύει την κρα­τι­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση πα­νε­πι­στη­μίων και ι­δρυ­μά­των και θα στο­χο­ποιεί ό­σους
συμ­με­τέ­χουν στο BDS. Ο κά­το­χος Νό­μπελ Ει­ρή­νης αρ­χιε­πί­σκο­πος Ντέ­σμο­ντ Τού­του σε
α­να­κοί­νω­σή του, χα­ρα­κτη­ρί­ζει το κί­νη­μα «μη βίαιη προ­σπά­θεια για ε­πί­τευ­ξη ει­λι­κρι­νούς ει­ρή­νης και συμ­φι­λίω­σης» και τις νο­μο­θε­τι­κές πρω­το­βου­λίες ως «τι­μω­ρία και εκ­φο­βι­σμό ε­κεί­νων που εκ­φρά­ζουν την συ­νεί­δη­σή τους και αμ­φι­σβη­τούν τις πα­ρα­βιά­σεις
αν­θρω­πί­νων δι­καιω­μά­των που υ­φί­στα­ται ο πα­λαι­στι­νια­κός λαός».

Έκθεση του Κέντρου Μελετών Κρατουμένων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αχράρ, αναφέρει ότι από την αρχή του 2014 (Διεθνές Έτος Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό Λαό), ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν δώδεκα παλαιστίνιους και απήγαγαν 1.059. Σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υποθέσεων Κρατουμένων, τον Οκτώβριο 2013 ο αριθμός τους έφθανε τους 5.200.
Από την αρχή των διαπραγματεύσεων τον περασμένο Ιούλιο, 60 παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στην διάρκεια επιθέσεων στην Δυτική Όχθη και στην Γάζα, ενώ οι εποικισμοί -που επίσης είχε συμφωνηθεί να παγώσουν- έχουν ενταθεί
Πριν μια εβδομάδα, δημοσιοποιήθηκε βίντεο που δείχνει τον πυροβολισμό από ισραηλινό ελεύθερο σκοπευτή, παλαιστίνιου εικονολήπτη που κάλυπτε διαδήλωση στην Δ.Όχθη εναντίον της μη απελευθέρωσης των κρατουμένων.

ΠΗΓΗ: Εφημερίδα “Η Εποχή”  Κυριακή 13.4.2014

Επιπλέον ανάλυση του θέματος από το ΚΕΜΜΙΣ: Obama’s “Audacity of Hope” for Middle East Peace 
Ενημέρωση: ASA Increases Membership, Support in Wake of Academic Boycott of Israel Endorsement

Advertisements

About Elisabeth P

My websites: womaneveryday με σκέψη για όλα-σχεδόν(https://womaneveryday.wordpress.com/), Climate Change-Human Case/Κλιματική Αλλαγή-Ανθρώπινη Υπόθεση (https://climatechangeplanet.wordpress.com/), The World The People ...and the truth (https://theworldthepeople.wordpress.com/)
This entry was posted in Διάβασα Είδα, Κόσμος, Πολιτική and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.