Πτήση MH 370-Κίνα και Ουιγκούροι “τρομοκράτες”

ΣΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΛΑΙΣΙΑΝΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ
Η Κίνα τροφοδοτεί σενάριο περί «τρομοκρατών» Oυιγκούρων

MUSLIM UIGHURSΑπό τις πρώ­τες μέ­ρες της
ε­ξα­φά­νι­σης του Μπόιν­γκ 777 των α­ε­ρο­γραμ­μών της
Μα­λαι­σίας, με 239 ε­πι­βά­τες και πλή­ρω­μα α­πό τους
ο­ποίους 152 κι­νέ­ζοι, η
τρο­μο­κρα­τι­κή ε­πί­θε­ση
πα­ρα­μέ­νει πι­θα­νό σε­νά­ριο.
Έντο­νη φη­μο­λο­γία α­να­πτύ­χθη­κε στα διε­θνή και μη
κυ­βερ­νη­τι­κά κι­νε­ζι­κά ΜΜΕ, για ε­μπλο­κή των ουι­γκού­ρων, της ισ­λα­μι­κής τουρ­κό­φω­νης μειο­νό­τη­τας της Αυ­τό­νο­μης Πε­ριο­χής Ζι­ντζιάν­γκ-
Ουι­γκούρ (Ανα­το­λι­κό Τουρ­κε­στάν), στην βο­ρειο­δυ­τι­κή Κί­να.
Πα­ρό­τι η Ιντερ­πόλ α­πέ­κλει­σε την πι­θα­νό­τη­τα οι δύο ε­πι­βά­τες με τα κλεμ­μέ­να δια­βα­τή­ρια να εί­ναι τρο­μο­κρά­τες, το «φά­ντα­σμα» των Oυι­γκού­ρων πλα­νά­ται στο πα­ρα­σκή­νιο της
κι­νε­ζι­κής μυ­στι­κο­πά­θειας και λο­γο­κρι­σίας.

Μα­λαι­σια­νός α­ξιω­μα­τού­χος δεν εί­χε α­πο­κλεί­σει την πα­ρου­σία ουι­γκού­ρων στην πτή­ση,
α­φού εί­χαν ε­ντο­πι­στεί και στο πα­ρελ­θόν με πλα­στά δια­βα­τή­ρια και α­πε­λά­θη­καν. Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, η Μα­λαι­σία έ­χει α­πε­λά­σει, το 2011 και το 2012, ουι­γκού­ρους που εί­χαν ζη­τή­σει ά­συ­λο στην χώ­ρα, πρα­κτι­κή που ε­πι­κρί­θη­κε α­πό διε­θνείς ΜΚΟ αν­θρω­πί­νων
δι­καιω­μά­των.

Την η­μέ­ρα της ε­ξα­φά­νι­σης του α­ε­ρο­σκά­φους (8.3.2014), η κι­νε­ζι­κή Υπη­ρε­σία Κε­ντρι­κής Προ­πα­γάν­δας ε­ξέ­δω­σε ο­δη­γία σύμ­φω­να με την ο­ποία: «Τα Μέ­σα, δεν μπο­ρούν α­νε­ξάρ­τη­τα να α­να­λύουν και να σχο­λιά­ζουν σχε­τι­κά με την ε­ξα­φά­νι­ση της πτή­σης των μα­λαι­σια­νών α­ε­ρο­γραμ­μών». Η κά­λυ­ψη θα πρέ­πει «να συμ­φω­νεί αυ­στη­ρά με τις πλη­ρο­φο­ρίες της Διοί­κη­σης Πο­λι­τι­κής Αε­ρο­πο­ρίας και με τα τη­λε­γρα­φή­μα­τα του ει­δη­σε­ο­γρα­φι­κού πρα­κτο­ρείου Xinhua». Ομοίως α­πα­γο­ρεύει ε­πι­κοι­νω­νία και συ­νε­ντεύ­ξεις με τις οι­κο­γέ­νεις των ε­πι­βα­τών, χω­ρίς ά­δεια. Τέ­λος, υ­πο­δει­κνύει «να ε­ξα­κο­λου­θή­σουν να δί­νουν αυ­ξη­μέ­νη δη­μο­σιό­τη­τα στις Δύο Συ­νε­λεύ­σεις» (α­νώ­τα­των πο­λι­τι­κών σω­μά­των την πε­ρα­σμέ­νη ε­βδο­μά­δα).

Ανα­ζη­τώ­ντας νέ­ους «βαρ­βά­ρους»

Ακρι­βώς μια ε­βδο­μά­δα πριν την ε­ξα­φά­νι­ση του α­ε­ρο­σκά­φους, δέ­κα ά­το­μα ε­πι­τέ­θη­καν στο σι­δη­ρο­δρο­μι­κό σταθ­μό του Καν­μίν­γκ, δο­λο­φό­νη­σαν με μα­χαί­ρια 29 και τραυ­μά­τι­σαν 130 αν­θρώ­πους. Η α­στυ­νο­μία σκό­τω­σε τέσ­σε­ρις και συ­νέ­λα­βε τρεις. Η ε­πί­θε­ση, για την ο­ποία κα­μία ορ­γά­νω­ση δεν α­νέ­λα­βε την ευ­θύ­νη, χα­ρα­κτη­ρί­στη­κε κι­νε­ζι­κή 11η Σε­πτεμ­βρίου και α­πό το Στέιτ Ντι­πάρ­τμε­ντ, τρο­μο­κρα­τι­κή ε­πί­θε­ση. Η κυ­βέρ­νη­ση την συ­νέ­δε­σε με τους «αυ­το­νο­μι­στές Ζι­ντζιάν­γκ», στους ο­ποίους α­πέ­δω­σε και πρό­θε­ση έ­ντα­ξης στο διε­θνές κί­νη­μα της τζι­χά­ντ. Επι­πλέ­ον κα­τη­γο­ρεί τους έ­νο­πλους ουι­γκού­ρους για δια­συν­δέ­σεις με ισ­λα­μι­στές α­ντάρ­τες στην κε­ντρι­κή Ασία και στο Πα­κι­στάν, ε­νώ σύμ­φω­να με διε­θνή ΜΜΕ, συν­δέ­ο­νται με την Αλ Κάι­ντα.
Με­τά την α­με­ρι­κα­νι­κή ει­σβο­λή, πε­ρί­που 20 ουι­γκού­ροι συ­νε­λή­φθη­σαν στο Αφγα­νι­στάν, κρα­τή­θη­καν για έως και 12 χρό­νια στο Γκουα­ντά­να­μο -ό­πως και άλ­λοι ο­μο­ε­θνείς τους- χω­ρίς να τους α­παγ­γελ­θούν κα­τη­γο­ρίες και στη συ­νέ­χεια προω­θή­θη­καν σε Αλβα­νία και Σλο­βα­κία. Πρώην πρό­ε­δρος του ουι­γκου­ρο-α­με­ρι­κα­νι­κού Συν­δέ­σμου εί­χε το­νί­σει ο­τι, ό­χι μό­νο δεν α­πο­τε­λούν α­πει­λή για τις Η­ΠΑ, αλ­λά εί­ναι «ευ­γνώ­μο­νες στην α­με­ρι­κα­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση για την ε­λευ­θε­ρία και τις ευ­και­ρίες που τους έ­χει δώ­σει». (!)
Τον Οκτώ­βριο, ό­χη­μα που ο­δη­γού­σε ουι­γκού­ρος α­να­τι­νά­χθη­κε στην πλα­τεία Τιε­ναν­μέν, σκό­τω­σε πέ­ντε ά­το­μα και τραυ­μά­τι­σε πε­ρισ­σό­τε­ρα α­πό 30. Οι αρ­χές συ­νέ­λα­βαν πέ­ντε ύ­πο­πτους ισ­λα­μι­στές, ε­νί­σχυ­σαν τα μέ­τρα α­σφα­λείας στην πε­ριο­χή και βε­βαίως αρ­νή­θη­καν ι­σχυ­ρι­σμούς πε­ρί κα­τα­πίε­σης και κα­τα­στο­λής. Τον Ιού­νιο, σε 11 ουι­γκού­ρους ε­πι­βλή­θη­καν ποι­νές φυ­λά­κι­σης έως έ­ξι χρό­νια για «προώ­θη­ση φυ­λε­τι­κού μί­σους και θρη­σκευ­τι­κού εξ­τρε­μι­σμού στο δια­δί­κτυο».

Η ι­στο­ρία του Ανα­το­λι­κού Τουρ­κε­στά­ν

turkestanΤο Ανα­το­λι­κό Τουρ­κε­στάν ο­νο­μά­στη­κε Αυ­τό­νο­μη Πε­ριο­χή Ζι­ντζιάν­γκ το 1955, ε­πί Μάο. Κα­τοι­κεί­ται πλέ­ον κα­τά 45% α­πό τουρ­κό­φω­νους ουι­γκού­ρους και κα­τά 40% α­πό κι­νέ­ζους Χαν που κα­τέ­χουν και τις διοι­κη­τι­κές θέ­σεις. Πρό­κει­ται για πε­ριο­χή με πλού­σια ε­νερ­γεια­κά κοι­τά­σμα­τα και υ­φί­στα­ται, ό­πως και το Θι­βέτ, τις συ­νέ­πειες της κι­νε­ζι­κής πο­λι­τι­κής (πο­λι­τι­σμι­κή αλ­λοίω­ση, υ­πε­ρεκ­με­τάλ­λευ­ση πό­ρων, κα­τα­στρο­φή πε­ρι­βάλ­λο­ντος). Οι πλη­θυ­σμοί των δύο πε­ριο­χών, πα­ρό­τι στο πα­ρελ­θόν εί­χαν προω­θή­σει α­πό κοι­νού τα ζη­τή­μα­τά τους διε­θνώς, δια­φέ­ρουν στις με­θό­δους α­ντί­δρα­σης α­πέ­να­ντι στο κα­θε­στώς.
Τα «ε­πα­να­στα­τι­κά κι­νή­μα­τα του Ανα­το­λι­κού Τουρ­κε­στάν», τα ο­ποία με­τά τη ρή­ξη της με την Κί­να υ­πο­στή­ρι­ξε και χρη­μα­το­δό­τη­σε η Σο­βιε­τι­κή Ένω­ση, ι­σχυ­ρί­ζο­νται ό­τι οι Κι­νέ­ζοι ει­σέ­βα­λαν και κα­τέ­λα­βαν την πε­ριο­χή το 1949. Έκτο­τε μαί­νε­ται η σύ­γκρου­ση ουι­γκού­ρων και κα­θε­στώ­τος, που οι μεν χα­ρα­κτη­ρί­ζουν κί­νη­μα α­νε­ξαρ­τη­σίας και οι δε α­πο­σχι­στι­κές ε­ξε­γέρ­σεις. Οι α­ντι­δρά­σεις, με­τά την ε­πι­φα­νεια­κά ή­ρε­μη πε­ρίο­δο που α­κο­λού­θη­σε τις τα­ρα­χές και την πο­λύ­νε­κρη βομ­βι­στι­κή ε­πί­θε­ση του Φε­βρουα­ρίου 1997, κλι­μα­κώ­θη­καν με­τά το 2007. Ουι­γκού­ροι κα­τα­δι­κά­στη­καν για συμ­με­το­χή σε α­πό­πει­ρες α­ε­ρο­πει­ρα­τειών και βομ­βι­στι­κές ε­πι­θέ­σεις, ε­νώ έ­χουν συλ­λη­φθεί στη διάρ­κεια δια­μαρ­τυ­ριών, οι ο­ποίες κα­τέ­λη­ξαν σε συ­γκρού­σεις με την α­στυ­νο­μία.

ΠΗΓΗ: Εφημερίδα “Η Εποχή”
Κυριακή 16.3.2014

Advertisements

About Elisabeth P

My websites: womaneveryday με σκέψη για όλα-σχεδόν(https://womaneveryday.wordpress.com/), Climate Change-Human Case/Κλιματική Αλλαγή-Ανθρώπινη Υπόθεση (https://climatechangeplanet.wordpress.com/), The World The People ...and the truth (https://theworldthepeople.wordpress.com/)
This entry was posted in Διάβασα Είδα, Επικαιρότητα and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.