Νεπάλ: Βρέθηκε πρωθυπουργός δύο μήνες μετά τις εκλογές

Chairman-Sushil-Koirala-New-Prime-MinisterΤον Σου­σίλ Κοϊρά­λα, πα­λαί­μα­χο α­γω­νι­στή της δη­μο­κρα­τίας και μέ­λος οι­κο­γέ­νειας
πο­λι­τι­κών, ε­ξέ­λε­ξαν πρω­θυ­πουρ­γό του
Νε­πά­λ, τη Δευ­τέ­ρα, τα δύο τρί­τα της
Συ­ντα­κτι­κής Συ­νέ­λευ­σης που σχη­μα­τί­στη­κε με­τά τις ε­κλο­γές του πε­ρα­σμέ­νου
Νο­εμ­βρίου. 

Ο 75χρο­νος σο­σιαλ­δη­μο­κρά­της, ε­πι­κε­φα­λής του κε­ντρώου κόμ­μα­τος Νε­πα­λέ­ζι­κο
Συ­νέ­δριο (NC), έ­μει­νε για πολ­λά χρό­νια
ε­ξό­ρι­στος στην Ινδία για πο­λι­τι­κούς λό­γους και φυ­λα­κι­σμέ­νος σε Ινδία και Νε­πά­λ, λό­γω της ε­μπλο­κής του σε α­ε­ρο­πει­ρα­τεία το 1973, για την ε­ξα­σφά­λι­ση πό­ρων υ­πέρ του α­γώ­να για τη δη­μο­κρα­τία.
Απο­λαμ­βά­νει το σε­βα­σμό της πλειο­ψη­φίας των συ­μπα­τριω­τών του και έ­χει ε­ξαγ­γεί­λει δια­φα­νή δια­κυ­βέρ­νη­ση και πο­λι­τι­κή μη­δε­νι­κής α­νο­χής στην δια­φθο­ρά.

Στή­ρι­ξαν οι 405 α­πό τους 601 βου­λευ­τές

Με­τά την ορ­κω­μο­σία του την Τρί­τη, ε­πα­νέ­λα­βε τη δέ­σμευ­σή του για κα­τάρ­τι­ση νέ­ου
συ­ντάγ­μα­τος ε­ντός ε­ξα­μή­νου, α­πο­στο­λή που δεν ο­λο­κλή­ρω­σαν οι πέ­ντε προ­κά­το­χοί του
α­πό το 2008 -ό­ταν το Νε­πάλ α­να­κη­ρύ­χθη­κε ο­μο­σπον­δια­κή δη­μο­κρα­τία- και με­τά α­πό δύο ε­κλο­γι­κές α­να­με­τρή­σεις.
Τον υ­πο­στή­ρι­ξαν 405 α­πό τους 601 βου­λευ­τές  και τον κα­τα­ψή­φι­σαν 148, με­τα­ξύ των
ο­ποίων οι 80 του Ενιαίου Κομ­μου­νι­στι­κού (Μα­οϊκού) (UCPN-M).
Οι ε­κλο­γές α­νέ­δει­ξαν πρώ­το κόμ­μα το NC με 196 έ­δρες και δεύ­τε­ρο, με 175, το -ε­πί­σης
κε­ντρώας κα­τεύ­θυν­σης- Κομ­μου­νι­στι­κό (Ενιαίο Μαρ­ξι­στι­κό-Λε­νι­νι­στι­κό) (CPN-UML), που υ­πο­στή­ρι­ξε τον Κοϊρά­λα.
Τρί­το α­να­δεί­χθη­κε το UCPN-M, που εί­χε την πλειο­ψη­φία στο προ­η­γού­με­νο κοι­νο­βού­λιο, το οποίο δεν κατέληξε σε κοινά αποδεκτό σύνταγμα λόγω διαφωνιών για το είδος του πολιτεύματος -κοινοβουλευτική ή προεδρική δημοκρατία- και την διαίρεση των περιφερειών της χώρας.

Οι Μα­οϊκοί αρ­νή­θη­καν κα­τ’ αρ­χήν να συμ­με­τά­σχουν στο νέο κοι­νο­βού­λιο.
Πεί­στη­καν το Δε­κέμ­βριο, με­τά α­πό συμ­φω­νία ό­τι ει­δι­κή κοι­νο­βου­λευ­τι­κή ε­πι­τρο­πή θα διε­ρευ­νή­σει πι­θα­νή ε­κλο­γι­κή νο­θεία και θη­ριω­δίες των κυ­βερ­νη­τι­κών δυ­νά­μεων στη
διάρ­κεια του δε­κα­ε­τούς εμ­φυ­λίου που διε­ξή­γα­γαν οι ί­διοι για την α­να­τρο­πή της
μο­ναρ­χίας και ο ο­ποίος  έ­λη­ξε με υ­πο­γρα­φή συμ­φω­νίας ει­ρή­νευ­σης το 2006.
Το CPN-UML, πα­ρό­τι ψή­φι­σε τον νέο πρω­θυ­πουρ­γό, δεν δέ­χθη­κε να συμ­με­τά­σχει στην κυ­βέρ­νη­ση ε­πει­δή δεν τη­ρή­θη­κε η συμ­φω­νία να α­να­λά­βει το υ­πουρ­γείο Εσω­τε­ρι­κών
-αρ­μό­διο και για τις α­στυ­νο­μι­κές δυ­νά­μεις.
Ο γνωστός για την λιτή ζωή του Κοϊράλα, σχη­μά­τι­σε δι­με­λές υ­πουρ­γι­κό συμ­βού­λιο α­πό τον ί­διο και τον ά­νευ χαρ­το­φυ­λα­κίου υ­πουρ­γό Ραμ Χα­ράμ Μα­χάτ και θα ε­πι­διώ­ξει να
κερ­δί­σει την ε­μπι­στο­σύ­νη και τη συ­ναί­νε­ση της α­ντι­πο­λί­τευ­σης.

Πρώ­τα δείγ­μα­τα κυ­βέρ­νη­σης

Η πρώ­τη α­πό­φα­σή του, την Τε­τάρ­τη, ε­ντάσ­σε­ται στα μέ­τρα ε­να­ντίον της δια­φθο­ράς και των α­τα­σθα­λιών και προ­βλέ­πει ό­τι, πλη­ρω­μές πά­νω α­πό 5.000 ρου­πίες (πε­ρί­που 37
ευ­ρώ), ο­ποιου­δή­πο­τε κυ­βερ­νη­τι­κού φο­ρέα, θα πρέ­πει να α­ναρ­τώ­νται στον ι­στό­το­πο της κυ­βέρ­νη­σης του­λά­χι­στον ε­πί τρεις η­μέ­ρες.
Απο­φά­σι­σε, ε­πί­σης, το διο­ρι­σμό νέ­ου πρύ­τα­νη στο κρα­τι­κό Πα­νε­πι­στή­μιο Νο­σο­κο­μεια­κής Εκπαί­δευ­σης Τρι­μπου­βάν (TUTH), ι­κα­νο­ποιώ­ντας αί­τη­μα του α­νώ­τε­ρου χει­ρουρ­γού
Δρ Γκο­βί­ντα, που κά­νει α­περ­γία πεί­νας δια­μαρ­τυ­ρό­με­νος για δια­φθο­ρά στους ια­τρι­κούς κύ­κλους και α­παι­τώ­ντας να μην πι­στο­ποιού­νται νέα ια­τρι­κά εκ­παι­δευ­τι­κά ι­δρύ­μα­τα, λό­γω κα­τα­σπα­τά­λη­σης χρή­μα­τος. Την Τρί­τη, 300 για­τροί εί­χαν υ­πο­βά­λει την πα­ραί­τη­σή τους σε έν­δει­ξη συ­μπα­ρά­στα­σης στον Γκο­βί­ντα.

Το Νε­πάλ εί­ναι 116o με­τα­ξύ 177 χω­ρών στο Δεί­κτη Αντί­λη­ψης Δια­φθο­ράς 2013 (η Ελλά­δα εί­ναι 80η -μα­ζί με την Κί­να).
Στις προσ­δο­κίες των πε­ρί­που 27 ε­κατ. πο­λι­τών πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται: ψή­φι­ση συ­ντάγ­μα­τος, στα­θε­ρό­τη­τα, ει­ρή­νη και δια­χεί­ρι­ση των σο­βα­ρών οι­κο­νο­μι­κών προ­βλη­μά­των.
Πα­ρά τη ση­μα­ντι­κή μείω­ση των πο­σο­στών φτώ­χειας που, σύμ­φω­να με την Πα­γκό­σμια Τρά­πε­ζα, ο­φεί­λε­ται στα εμ­βά­σμα­τα των ε­κα­το­ντά­δων χι­λιά­δων με­τα­να­στών, η χώ­ρα
πα­ρα­μέ­νει α­πό τις φτω­χό­τε­ρες του κό­σμου.
Πάντως, αν και δεν έχει υπογράψει την σύμβαση του 1951, «το Νεπάλ έχει φιλοξενήσει γενναιόδωρα μεγάλο αριθμό προσφύγων, κυρίως από το Μπουτάν, επί πολλές δεκαετίες», επισημαίνει η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.
Αυ­τή ή ε­πό­με­νη κυ­βέρ­νη­ση, θα κλη­θεί να α­ντι­με­τω­πί­σει και τις ε­πι­πτώ­σεις της κλι­μα­τι­κής αλ­λα­γής στην ο­ποία η χώ­ρα εί­ναι ευ­πρό­σβλη­τη. Ήδη πα­ρά­γει το 92% της η­λεκ­τρι­κής
ε­νέρ­γειας α­πό υ­δρο­η­λεκ­τρι­κές μο­νά­δες, ε­νώ πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κές με­λέ­τες προ­τεί­νουν
υ­πο­στή­ρι­ξη των πα­ρα­δο­σια­κών με­θό­δων καλ­λιέρ­γειας.
Η δια­τα­γή προ­σω­ρι­νής α­πα­γό­ρευ­σης των ει­σα­γω­γών γε­νε­τι­κά τρο­πο­ποιη­μέ­νων σπό­ρων που ε­ξέ­δω­σε το α­νώ­τα­το δι­κα­στή­ριο του Νε­πάλ πριν πε­ρί­που έ­να μή­να, θεω­ρή­θη­κε με­γά­λη νί­κη των α­κτι­βι­στών ε­να­ντίον των ΓΤΟ και της δια­βό­η­της Μον­σά­ντο.

ΠΗΓΗ: Εφημερίδα “Η Εποχή”
Κυριακή 16.2.2014

Advertisements

About Elisabeth P

My websites: womaneveryday με σκέψη για όλα-σχεδόν(https://womaneveryday.wordpress.com/), Climate Change-Human Case/Κλιματική Αλλαγή-Ανθρώπινη Υπόθεση (https://climatechangeplanet.wordpress.com/), The World The People ...and the truth (https://theworldthepeople.wordpress.com/)
This entry was posted in Κόσμος, Πολιτική and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.