Κατεδαφίσεις, εκτοπισμοί και εποικισμοί στην κοιλάδα του Ιορδάνη

palestine_demolition2Άμε­ση παύ­ση της κα­τα­στρο­φής ι­διο­κτη­σιών και των ε­κτο­πι­σμών πα­λαι­στι­νίων της
Κοι­λά­δας του Ιορ­δά­νη, ζή­τη­σε α­πό τους
ισ­ρα­η­λι­νούς ο Συ­ντο­νι­στής του Γρα­φείου Ανθρω­πι­στι­κών Υπο­θέ­σεων του Ο­ΗΕ (OCHA) στα κα­τε­χό­με­να πα­λαι­στι­νια­κά
ε­δά­φη, Τζέι­μς Ρόου­λεϊ (31/1) την ε­πο­μέ­νη των κα­τε­δα­φί­σεων 36 πα­λαι­στι­νια­κών
κα­τοι­κιών στην κοι­νό­τη­τα Έιν αλ Χί­λουε, οι ο­ποίες ά­φη­σαν ά­στε­γους 66 αν­θρώ­πους, με­τα­ξύ των ο­ποίων 36 παι­διά.

Όπως δή­λω­σε, η δια­δι­κα­σία ε­κτο­πι­σμών και ε­ποι­κι­σμών που δι­πλα­σιά­στη­καν το 2013 και το 80% των ο­ποίων διε­νερ­γού­νται στη Δυ­τι­κή Όχθη, «ό­χι μό­νο στε­ρεί α­πό τους
πα­λαι­στι­νίους την πρό­σβα­ση σε στέ­γη και βα­σι­κές υ­πη­ρε­σίες, αλ­λά α­ντι­βαί­νει τη διε­θνή νο­μο­θε­σία», ε­νώ η αν­θρω­πι­στι­κή βοή­θεια, «σε πολ­λές πε­ρι­πτώ­σεις δε­σμεύε­ται,
κα­τά­σχε­ται ή κα­τα­στρέ­φε­ται».

Κλο­πή γης και ε­θνο­κά­θαρ­ση

Σύμ­φω­να με το OCHA, πε­ρισ­σό­τε­ροι α­πό 1.100 ξε­ρι­ζώ­θη­καν μέ­σα στο 2013 (αύ­ξη­ση 25%) και πε­ρισ­σό­τε­ροι α­πό 180, με­τα­ξύ των ο­ποίων 100 παι­διά, α­πό την αρ­χή του 2014, στην
α­να­το­λι­κή Ιε­ρου­σα­λήμ και στον το­μέα Γ της Δ. Όχθης, ε­νώ «εί­ναι κυ­ριο­λε­κτι­κά α­δύ­να­τη» η α­πό­κτη­ση ά­δειας οι­κο­δο­μής.

Οι πα­λαι­στί­νιοι της κοι­λά­δας του Ιορ­δά­νη κα­τοι­κούν σε χει­ρο­ποίη­τα πρό­χει­ρα σπί­τια
ε­πει­δή οι ισ­ρα­η­λι­νοί α­πα­γο­ρεύουν τις κα­τα­σκευές α­πό τσι­μέ­ντο και σί­δε­ρο στην πε­ριο­χή.

Ein HijlehΤο πρωί της Πα­ρα­σκευής, δυ­νά­μεις του στρα­τού ει­σέ­βα­λαν στο ε­γκα­τα­λε­λειμ­μέ­νο με­τά την ει­σβο­λή των ισ­ρα­η­λι­νών το 1967 χω­ριό Έιν Χιτ­ζλέ­χ, ό­που α­κτι­βι­στές της
Επι­τρο­πής Συ­ντο­νι­σμού Λαϊκού Αγώ­να
εί­χαν ορ­γα­νώ­σει δια­μαρ­τυ­ρία για την
ε­θνι­κή κά­θαρ­ση σε πα­λαι­στι­νια­κά χω­ριά.

Το προο­δευ­τι­κό ε­βραϊκό δί­κτυο Mondoweiss χα­ρα­κτη­ρί­ζει «κλο­πή γης και ι­διο­κτη­σίας και ε­θνο­κά­θαρ­ση», τις ε­πί­ση­μες ε­ντο­λές για
ε­πι­θέ­σεις, διώ­ξεις, α­πα­γω­γές, κρα­τή­σεις και κα­τα­στρο­φές κα­τοι­κιών, ε­λαιό­δε­ντρων και κο­πα­διών.

Στα τέ­λη 2013, το υ­πουρ­γι­κό συμ­βού­λιο ε­νέ­κρι­νε νο­μο­σχέ­διο για την προ­σάρ­τη­ση
οι­κι­σμών της Κοι­λά­δας του Ιορ­δά­νη στο ε­βραϊκό κρά­τος, την περασμένη εβδομάδα όμως διέκοψε την χρηματοδότηση δημιουργίας νέων και διοχέτευσε τα κονδύλια σε υποστηρικτές των εποικισμών.
Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κή εί­ναι η κα­τα­χώ­ρη­ση της Εβραϊκής Υπη­ρε­σίας για το Ισραήλ -η ο­ποία
«ε­ξα­σφα­λί­ζει το ε­βραϊκό μέλ­λον των γε­νεών»-, για τα «κέ­ντρα α­πορ­ρό­φη­σης» που
«κα­λύ­πτουν ό­λες τις α­νά­γκες πρώ­της κα­τοι­κίας α­πό την ο­ποία αρ­χί­ζει η δια­δι­κα­σία
εν­σω­μά­τω­σης νέων ε­βραίων».

Η ε­πι­κε­φα­λής ε­ξω­τε­ρι­κών υ­πο­θέ­σεων της ΕΕ, Κά­θριν Άστον, χα­ρα­κτή­ρι­σε την
ε­ποι­κι­στι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα «πα­ρά­νο­μη σύμ­φω­να με την διε­θνή νο­μο­θε­σία» και «ε­μπό­διο για την ει­ρή­νη». Ο ισ­ρα­η­λι­νός πρω­θυ­πουρ­γός Μπέ­ντζα­μιν Νε­τα­νιά­χου α­ντέ­δρα­σε έ­ντο­να χα­ρα­κτη­ρί­ζο­ντας «υ­πο­κρι­τι­κή» και μο­νο­με­ρή ε­να­ντίον του Ισραήλ και υ­πέρ των
πα­λαι­στι­νίων τη στά­ση της ΕΕ και ι­σχυ­ρί­στη­κε ό­τι «η προ­σθή­κη ε­λά­χι­στων κα­τοι­κιών σε ή­δη υ­πάρ­χου­σες κοι­νό­τη­τες δεν με­τα­βάλ­λει στο ε­λά­χι­στο τον χάρ­τη».

Ωστόσο, η πρόσφατη απαίτηση να αποδεχθεί η Παλαιστινιακή Αρχή (ΠΑ) το Ισραήλ σαν «αποκλειστικά εβραϊκό κράτος» είναι ακόμα μια απόπειρα των ισραηλινών, μαζί με τους εκτοπισμούς και τους εποικισμούς, να δημιουργήσουν ποσοτικό και «ποιοτικό» τετελεσμένο.

Απει­λούν με οι­κο­νο­μι­κές κυ­ρώ­σεις

abbas-kerry-netanyahu-400x300Στις αρ­χές Φε­βρουα­ρίου, η ΕΕ
προ­ει­δο­ποίη­σε για πρώ­τη φο­ρά και το Ισραήλ -ε­κτός α­πό την ΠΑ- ό­τι αν
α­πο­τύ­χουν οι ει­ρη­νευ­τι­κές δια­δι­κα­σίες θα ασκήσει οικονομικές πιέσεις. Οι κυρώσεις αναμένεται να πλήξουν τους παλαιστινίους, ενώ αφήνουν αδιάφορο το Ισραήλ το οποίο απολαμβάνει ετήσια χρηματοδότηση 3 δις δολαρίων από τις ΗΠΑ -ποσό ισοδύναμο των περικοπών στα κουπόνια σίτισης των αμερικανών.
Ελάχιστοι παλαιστίνιοι και ισραηλινοί πιστεύουν πλέον σε αίσια έκβαση των ειρηνευτικών συνομιλιών μέχρι τον Απρίλιο, σύμφωνα με το -μάλλον ανέφικτο- χρονοδιάγραμμα  του Τζον Κέρι, που έχουν οδηγηθεί αρκετές φορές σε αδιέξοδο από υπαιτιότητα του Ισραήλ.

Τράπεζες, εταιρίες, οργανισμοί και διεθνείς προσωπικότητες εφαρμόζουν την πρακτική του κινήματος BDS[1] (μποϋκοτάζ, αποεπενδύσεις, κυρώσεις) στο Ισραήλ, στα πλαίσια ορισμού από τον ΟΗΕ του 2014 ως Διεθνούς Έτους Αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό.

Τις φραστικές επιθέσεις που επιφυλάσσει το Ισραήλ σε εκείνους που δεν θεωρούν την πολιτική του ως την μόνη αποδεκτή, δεν απέφυγε και ο Τζόν Κέρι, ο υπουργός εξωτερικών του μεγαλύτερου υποστηρικτή των ισραηλινών συμφερόντων.
Μετά την επίσκεψή του τον Ιανουάριο, ο υπουργός στρατιωτικών υποθέσεων Μοσέ Γιααλόν δήλωσε: «Το καλύτερο που έχει να κάνει [ο Κέρι] είναι να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης και να μας αφήσει ήσυχους. Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να μου πει για τις συγκρούσεις με τους παλαιστίνιους».
«Δάγκωμα στο χέρι που τους ταϊζει» χαρακτήρισαν τις δηλώσεις διεθνείς σχολιαστές, «προσβλητικές» το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ενώ η Ουάσινκτον αρκέστηκε στην υπενθύμιση ότι «ο Τζον Κέρι έχει εργαστεί νυχθημερόν για να καλύψει τις ανάγκες του Ισραήλ για ασφάλεια».

Ο πρό­ε­δρος της ΠΑ Μαχ­μού­ντ Αμπάς αιφ­νι­δία­σε, με συ­νέ­ντευ­ξη στους New York Times την πε­ρα­σμέ­νη Κυ­ρια­κή στην ο­ποία πρό­τει­νε: 1. Απο­στρα­τι­κο­ποίη­ση της Πα­λαι­στί­νης και δια­τή­ρη­ση μό­νο α­στυ­νο­μι­κής δύ­να­μης. 2. Χρο­νι­κό πε­ρι­θώ­ριο πέ­ντε (α­ντί τριών
προ­η­γού­με­νης πρό­τα­σής του) ε­τών για α­πο­χώ­ρη­ση των ισ­ρα­η­λι­νών στρα­τευ­μά­των και στα­δια­κή κα­τάρ­γη­ση των ε­βραϊκών οι­κι­σμών στο νέο πα­λαι­στι­νια­κό κρά­τος.
3. Επ’ αό­ρι­στον πα­ρου­σία δυ­νά­μεων του ΝΑ­ΤΟ που θα προ­στα­τεύουν την Πα­λαι­στί­νη και θα ε­μπο­δί­ζουν την δια­κί­νη­ση ο­πλι­σμών και την τρο­μο­κρα­τία που φο­βά­ται το Ισραήλ.

ΠΗΓΗ: Εφημερίδα “Η Εποχή”
Κυριακή 9.2.2014

Advertisements

About Elisabeth P

My websites: womaneveryday με σκέψη για όλα-σχεδόν(https://womaneveryday.wordpress.com/), Climate Change-Human Case/Κλιματική Αλλαγή-Ανθρώπινη Υπόθεση (https://climatechangeplanet.wordpress.com/), The World The People ...and the truth (https://theworldthepeople.wordpress.com/)
This entry was posted in Διάβασα Είδα, Κόσμος and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.