Σβήνουν το Θιβέτ από το χάρτη;

ChinaTibet-_PotalaΠυρκαγιές, υποχρεωτικές μεταστεγάσεις, στειρώσεις,
αναγκαστικές εκτρώσεις, συλλήψεις, η τακτική της κινεζικής κυβέρνησης

Σε στά­χτες με­τα­τρά­πη­κε μέ­σα σε δέ­κα ώ­ρες την πε­ρα­σμέ­νη ε­βδο­μά­δα, το με­γα­λύ­τε­ρο μέ­ρος της 1300 ε­τών πό­λης Ντου­κε­ζόν­γκ της πε­ρι­φέ­ρειας Γιου­νάν στην νο­τιο­δυ­τι­κή Κί­να, χω­ρίς ευ­τυ­χώς να
υ­πάρ­ξουν θύ­μα­τα ή τραυ­μα­τι­σμοί. Η πυρ­κα­γιά, που κα­τέ­στρε­ψε πε­ρί­που 300 κτή­ρια στην του­ρι­στι­κή «πό­λη του ή­λιου και της σε­λή­νης» της ε­παρ­χίας Σάν­γκρι-Λα στην Αυ­τό­νο­μη Πε­ριο­χή του Θι­βέτ (ό­πως α­πο­κα­λεί­ται με­τά την συμ­φω­νία του 1951), εί­ναι η τέ­ταρ­τη των τε­λευ­ταίων μη­νών σε πα­ρα­δο­σια­κές πε­ριο­χές και κτί­ρια της Κί­νας, σύμ­φω­να με το
κρα­τι­κό πρα­κτο­ρείο ει­δή­σεων Xinhua.

Τους ζη­τούν να εί­ναι ευ­γνώ­μο­νες

Το δη­μο­σίευ­μα ε­πιρ­ρί­πτει ευ­θύ­νες στους ντό­πιους που «προω­θούν έ­ντο­να την του­ρι­στι­κή βιο­μη­χα­νία α­πό τό­τε που η ε­παρ­χία με­το­νο­μά­στη­κε σε Σάν­γκρι-λα το 2001» (α­πό την ου­το­πι­κή πε­ριο­χή του μυ­θι­στο­ρή­μα­τος του Τζέι­μς Χίλ­τον) και προ­τεί­νει «κα­λύ­τε­ρο δο­μι­κό σχε­δια­σμό της πό­λης». Οι υ­πο­στη­ρι­κτές του «ε­λεύ­θε­ρου Θι­βέτ» α­πό την πλευ­ρά τους,
κα­τη­γο­ρούν την κι­νε­ζι­κή κυ­βέρ­νη­ση για τον αυ­ξη­μέ­νο α­ριθ­μό πυρ­κα­γιών τους τε­λευ­ταίους μή­νες σε μο­νές και θρη­σκευ­τι­κά ι­δρύ­μα­τα. Το Πα­ρα­τη­ρη­τή­ριο Ανθρω­πί­νων
Δι­καιω­μά­των και η Επι­τρο­πή του Κο­γκρέ­σου για την Κί­να, σε εκ­θέ­σεις του 2013 α­να­φέ­ρο­νται στον έ­ντο­νο κυ­βερ­νη­τι­κό πε­ριο­ρι­σμό θρη­σκευ­τι­κών δρα­στη­ριο­τή­των των ε­θνι­κών μειο­νο­τή­των, στο ό­νο­μα της α­σφά­λειας.

Το κι­νε­ζι­κό κα­θε­στώς με την πο­λι­τι­κή που ο­νο­μά­ζει «ά­νε­τη στέ­γα­ση» στο πλαί­σιο του προ­γράμ­μα­τος «Χτί­στε μια νέα σο­σια­λι­στι­κή ύ­παι­θρο», ε­φαρ­μό­ζει α­πό το 2006 στο
Θι­βέ­τ, ό­πως και σε άλ­λες πε­ριο­χές, μα­ζι­κές, «α­πο­λύ­τως ε­θε­λο­ντι­κές» ό­πως τις χα­ρα­κτη­ρί­ζει, με­τα­στε­γά­σεις και με­τε­γκα­τα­στά­σεις. Κυ­βερ­νη­τι­κά ΜΜΕ εκ­θειά­ζουν την «με­τε­γκα­τά­στα­ση 2,3 ε­κα­τομ­μυ­ρίων θι­βε­τια­νών σε νέες κα­τοι­κίες χά­ρη στο ο­κτα­ε­τές πρό­γραμ­μα
στέ­γα­σης που ο­λο­κλη­ρώ­θη­κε το 2013».

«Οι συν­θή­κες ζωής γεωρ­γών και βο­σκών υ­πέ­στη­σαν ι­στο­ρι­κή βελ­τίω­ση. Ο τρό­πος ζωής τους άλ­λα­ξε δρα­μα­τι­κά και η πε­ριο­χή έ­χει μια ε­ντε­λώς νέα εμ­φά­νι­ση», δή­λω­σε ο πρό­ε­δρος της το­πι­κής διοί­κη­σης στην κυ­βερ­νη­τι­κή έκ­θε­ση. Η σχε­τι­κή έ­ρευ­να του Πα­ρα­τη­ρη­τη­ρίου με τίτ­λο «Λέ­νε ο­τι πρέ­πει να εί­μα­στε ευ­γνώ­μω­νες», το­νί­ζει τις σο­βα­ρές συ­νέ­πειες των με­τα­κι­νή­σεων στον τρό­πο ζωής και στην α­πα­σχό­λη­ση των πλη­θυ­σμών και προ­τεί­νει α­να­στο­λή τους και συμ­μόρ­φω­ση με τις διε­θνείς συμ­φω­νίες για τα οι­κο­νο­μι­κά, κοι­νω­νι­κά, πο­λι­τι­στι­κά και αν­θρώ­πι­να δι­καιώ­μα­τα. 
Εκτός α­πό την ε­ξό­ρι­στη στην Ντα­ραμ­σά­λα της Ινδίας Κε­ντρι­κή Διοί­κη­ση του Θι­βέτ (CTA), διε­θνείς ορ­γα­νώ­σεις, ορ­γα­νι­σμοί και ΜΚΟ, κα­τα­γρά­φουν και στιγ­μα­τί­ζουν τις πα­ρα­βιά­σεις αν­θρω­πί­νων δι­καιω­μά­των στο Θι­βέτ. Ωστό­σο, ο ι­σχυ­ρό­τα­τος οι­κο­νο­μι­κός ρό­λος της Κί­νας και η οι­κο­νο­μι­κή ε­ξάρ­τη­ση ό­λο και πε­ρισ­σό­τε­ρων κρα­τών α­πό αυ­τή, κα­θι­στούν ο­ποια­δή­πο­τε α­να­φο­ρά στα προ­βλή­μα­τα και στις διεκ­δι­κή­σεις θι­βε­τια­νών και άλ­λων ε­θνο­τή­των, θέ­μα τα­μπού για τις κυ­βερ­νή­σεις.

tibet_nytΥπεύ­θυ­νοι για
γε­νο­κτο­νία

Επι­πλέ­ον της πο­λι­τι­κής για το έ­να παι­δί α­νά
οι­κο­γέ­νεια και των
α­να­γκα­στι­κών δια­κο­πών ε­γκυ­μο­σύ­νης,
κα­ταγ­γέλ­λο­νται πε­ρι­στα­τι­κά στει­ρώ­σεων γυ­ναι­κών στο Θι­βέτ.
Το Εθνι­κό Δι­κα­στή­ριο της Ισπα­νίας α­πο­φά­σι­σε τον πε­ρα­σμέ­νο Νοέμ­βριο τη σύλ­λη­ψη πέ­ντε υ­ψη­λό­βαθ­μων κυ­βερ­νη­τι­κών στε­λε­χών (με­τα­ξύ τους και ο πρώην πρό­ε­δρος Τζιάν­γκ Ζε­μίν) ως υ­πευ­θύ­νων για γε­νο­κτο­νία του θι­βε­τια­νού λα­ού.
Σύμ­φω­να με το κα­τη­γο­ρη­τή­ριο, «μια σει­ρά με­θο­δευ­μέ­νων ε­νερ­γειών» ό­πως στρα­τιω­τι­κός νό­μος, ε­πι­βε­βλη­μέ­νοι ε­κτο­πι­σμοί, μα­ζι­κές εκ­στρα­τείες στει­ρώ­σεων, βα­σα­νι­στή­ρια α­ντι­φρο­νού­ντων και ε­γκα­τά­στα­ση κι­νέ­ζων προ­κει­μέ­νου να υ­πε­ρι­σχύ­σουν του το­πι­κού πλη­θυ­σμού, στο­χεύουν στην ε­ξά­λει­ψη των ι­διαί­τε­ρων χα­ρα­κτη­ρι­στι­κών και της ύ­παρ­ξης της χώ­ρας του Θι­βέτ.

Πρό­σφα­τα δη­μο­σιεύ­μα­τα της El Pais α­να­φέ­ρουν ω­στό­σο ό­τι θα κα­θυ­στε­ρή­σει -αν γί­νει- η έκ­δο­ση διε­θνών ε­νταλ­μά­των, ε­ξαι­τίας δι­πλω­μα­τι­κών προ­βλη­μά­των που δη­μιούρ­γη­σε η α­πό­φα­ση. Πα­ράλ­λη­λα, η ι­σπα­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση σχε­διά­ζει με­ταρ­ρυθ­μί­σεις της διε­θνούς δι­καιο­δο­σίας της προ­κει­μέ­νου να α­πο­κλι­μα­κώ­σει την κρί­ση.
Το Associated Press με­τέ­δω­σε την Δευ­τέ­ρα ό­τι το 2013 α­σκή­θη­καν διώ­ξεις για 20 υ­πο­θέ­σεις που α­φο­ρού­σαν την ε­θνι­κή α­σφά­λεια στο Θι­βέτ. Δι­κα­στι­κός φέ­ρε­ται να δή­λω­σε πως οι αρ­χές «δεν θα α­φή­σουν πε­ρι­θώ­ρια για αυ­το­νο­μι­στές» και ο­τι θα α­σκη­θούν ι­σχυ­ρό­τε­ρες πιέ­σεις ε­να­ντίον τους. Οι δια­μαρ­τυ­ρό­με­νοι με αυ­το­πυρ­πο­λή­σεις, τις ο­ποίες η κυ­βέρ­νη­ση έ­χει ποι­νι­κο­ποιή­σει(!) ξε­πέ­ρα­σαν τους 100. Οι αρ­χές δεν ε­πι­τρέ­πουν τις ε­πι­σκέ­ψεις ξέ­νων δη­μο­σιο­γρά­φων στην πε­ριο­χή και η Κί­να έ­χει δια­κό­ψει α­πό το 2010 τις συ­νο­μι­λίες με την CTA και εκ­προ­σώ­πους του 14ου Δα­λάι Λά­μα, του θρη­σκευ­τι­κού η­γέ­τη ο ο­ποίος αυ­το­ε­ξο­ρί­στη­κε στην Ινδία το 1959.

TIBET_Stop_mining_tibet_dharamsalaΠε­ρι­βαλ­λο­ντι­κά
ε­γκλή­μα­τα

Την πε­ρα­σμέ­νη ε­βδο­μά­δα, δη­μο­σιο­ποιή­θη­καν δύο συλ­λή­ψεις οι­κο­λό­γων που έ­γι­ναν τον Σε­πτέμ­βριο και τον Δε­κέμ­βριο. Επί­σης, δύ­να­μη 1.000 α­στυ­νο­μι­κών συ­νέ­λα­βε 20 α­πό 100 ά­το­μα που δια­μαρ­τύ­ρο­νταν για την κα­τα­σκευή ο­δι­κής σή­ραγ­γας ε­ξαι­τίας της ο­ποίας κιν­δυ­νεύουν ή έ­χουν ή­δη κα­τα­στρα­φεί τα σπί­τια τους. Στις πε­ρισ­σό­τε­ρες πε­ρι­πτώ­σεις, ει­ρη­νι­κοί δια­δη­λω­τές διώ­κο­νται με «πο­λι­τι­κά υ­πο­κι­νού­με­νες κα­τη­γο­ρίες» ε­πι­ση­μαί­νει το Πα­ρα­τη­ρη­τή­ριο.
Πα­λαιό­τε­ρα και πρό­σφα­τα δη­μο­σιεύ­μα­τα κα­ταγ­γέ­λουν α­πορ­ρί­ψεις πυ­ρη­νι­κών α­πο­βλή­των και μό­λυν­ση της α­τμό­σφαι­ρας και των υ­δά­των α­πό την ε­ξό­ρυ­ξη και την ε­πε­ξερ­γα­σία των πλού­σιων κοι­τα­σμά­των σε πε­ριο­χές του Θι­βέτ και του Ανα­το­λι­κού Τουρ­κε­στάν. Τα προ­βλή­μα­τα ε­ντεί­νουν διε­φθαρ­μέ­νοι α­ξιω­μα­τού­χοι.  Το BBC α­να­φέ­ρει πως α­ριθ­μός ρε­κόρ θι­βε­τια­νών έ­χουν ε­κτο­πι­στεί και πε­ριο­χές έ­χουν εκ­κε­νω­θεί ε­ξαι­τίας της α­νε­ξέ­λε­γκτης ε­ξό­ρυ­ξης και της κα­τα­σκευής υ­δα­το­φραγ­μά­των. Γεω­λο­γι­κές αλ­λοιώ­σεις σε πε­ριο­χή ε­ξό­ρυ­ξης χρυ­σού, προ­κά­λε­σαν κα­το­λι­σθή­σεις και το θά­να­το 83 αν­θρώ­πων τον πε­ρα­σμέ­νο Μάρ­τιο.
Σύμ­φω­να με πα­λαιό­τε­ρες α­πο­κα­λύ­ψεις των Wikileaks, σε μη­νύ­μα­τά του προς α­με­ρι­κα­νούς δι­πλω­μά­τες, ο Δα­λάι Λά­μα α­πευ­θύ­νει έκ­κλη­ση στην διε­θνή κοι­νό­τη­τα, να ε­πι­κε­ντρω­θεί στα πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κά προ­βλή­μα­τα στο Θι­βέτ και στην κλι­μα­τι­κή αλ­λα­γή.

ΠΗΓΗ: Εφημερίδα “Η Εποχή”
Κυριακή 19.1.2014

Advertisements

About Elisabeth P

My websites: womaneveryday με σκέψη για όλα-σχεδόν(https://womaneveryday.wordpress.com/), Climate Change-Human Case/Κλιματική Αλλαγή-Ανθρώπινη Υπόθεση (https://climatechangeplanet.wordpress.com/), The World The People ...and the truth (https://theworldthepeople.wordpress.com/)
This entry was posted in Για δεύτερη σκέψη, Κόσμος and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Σβήνουν το Θιβέτ από το χάρτη;

  1. Froso says:

    H Kina vasanizei tous Thivetianous pou einai poloi athooi kai kalokardoi antropoi..den kanoun viaiothtes kai tipota asxhmo enantion allon anthropon..oute ths Kinas..mono kapoies fores eirhnikes poreies sthn India..den tous afhnoun oute fotografies tou Dalai Lama na exoun oute na miloun sthn glossa tous kai kanoun syllhpseis vasanismous kai polla alla akoma kai se monaxous.Theloun na tous dioxoun kai na kanoun to Thivet touristikh perioxh kai alles ekmetalleuseis.Exoun autopyrpolhthei 125 anthropoi mexri tora metaxy auton polloi monaxoi.Protimoun na pethanoun para na zoun kato apo sterhsh ton anthropinon dikaiomaton tous kai fovo.Kanoun eklhsh pros oles tis kyvernhseis na vohthisoun giati oi idioi den mporoun kai h perioxh katastrefetai oikologika epishs apo Kinezikes drasthriothtes.Einai h psyloterh koryfh tou kosmou me megalh istoria kai omorfia kai ierh perioxh..onomazetai kai “H stegh tou kosmou”.

  2. Froso, πραγματικά είναι όπως γράφεις κι εσύ κι αυτό έδειξε η έρευνα για το άρθρο. Ελπίζω να ευαισθητοποιηθούν άνθρωποι με την γνωστοποίηση των προβλημάτων στο Θιβέτ. Σε ευχαριστώ.

Comments are closed.