Στρατός ΗΠΑ: Σε δυσμενείς συνθήκες καταγγέλουν το βιασμό τους

Posted on Τρ 26 Νοε 2013by

Women-In-US Military«Οι σε­ξουα­λι­κές ε­πι­θέ­σεις στο στρα­τό δεν εί­ναι και­νούρ­γιο ζή­τη­μα, του ε­πι­τρά­πη­κε ό­μως να κα­κο­φορ­μί­σει», υ­πο­στή­ρι­ξε η γε­ρου­σια­στής των Δη­μο­κρα­τι­κών Κίρ­στεν Γκί­λι­μπρα­ντ σε ο­μι­λία της στην Γε­ρου­σία, με α­φορ­μή την πρό­τα­ση νό­μου που προώ­θη­σε, προ­κει­μέ­νου να δο­θεί στα θύ­μα­τα η δυ­να­τό­τη­τα να προ­σφεύ­γουν στους ε­κτός στρα­τιω­τι­κής διοί­κη­σης, α­νε­ξάρ­τη­τους νο­μι­κούς μη­χα­νι­σμούς. Η πρό­τα­ση της Γε­ρου­σια­στού πε­ριε­λάμ­βα­νε και τις πε­ρι­πτώ­σεις κλο­πών, βίας και φό­νων, προ­κει­μέ­νου να διευ­ρύ­νει την υ­πο­στή­ρι­ξη, ω­στό­σο στην ψη­φο­φο­ρία της πε­ρα­σμέ­νης ε­βδο­μά­δας δεν συ­γκέ­ντρω­σε την α­πα­ραί­τη­τη πλειο­ψη­φία των 60 γε­ρου­σια­στών και δεν ε­γκρί­θη­κε πα­ρό­τι δη­μιούρ­γη­σε α­συ­νή­θι­στες συμ­μα­χίες με­τα­ξύ ρε­που­μπλι­κά­νων και δη­μο­κρα­τι­κών, αν­δρών και γυ­ναι­κών. Οι υ­πέρ­μα­χοί της ά­σκη­σαν πιέ­σεις με πα­ρά­θε­ση στοι­χείων, μαρ­τυ­ριών και συ­νε­ντεύ­ξεων με θύ­μα­τα, ε­νώ α­ντι­τά­χθη­καν υ­ψη­λά ι­στά­με­νοι στο στρα­τό και σύμ­μα­χοί τους στο Κο­γκρέ­σο.

Γνω­στή «πλη­γή»

Το πρό­βλη­μα των σε­ξουα­λι­κών ε­πι­θέ­σεων, κα­κο­ποιή­σεων και βια­σμών γυ­ναι­κών και αν­δρών, εί­ναι γνω­στή «πλη­γή» ό­λων των στρα­τιω­τι­κών σω­μά­των των Η­ΠΑ και έ­χει α­πα­σχο­λή­σει και στο πα­ρελ­θόν το Κο­γκρέ­σο και την κοι­νή γνώ­μη. Ο α­με­ρι­κα­νι­κός στρα­τός προ­βάλ­λει τα πρό­τυ­πα της αυ­τα­πάρ­νη­σης και της υ­πε­ρά­σπι­σης του έ­θνους και των α­με­ρι­κα­νι­κών ι­δα­νι­κών α­νά τον κό­σμο. Χαί­ρει ε­κτί­μη­σης α­πό με­γά­λο μέ­ρος του α­με­ρι­κα­νι­κού λα­ού και ως εκ τού­του προ­σπα­θεί να προ­στα­τεύ­σει τη δη­μό­σια ει­κό­να του και να κρα­τή­σει πί­σω α­πό κλει­στές πόρ­τες τις διό­λου τι­μη­τι­κές πτυ­χές της αυ­ξη­μέ­νης πα­ρα­βα­τι­κό­τη­τας και της βίας α­πό τα μέ­λη του. Η πρό­σφα­τη έ­ξαρ­ση των κα­ταγ­γε­λιών κα­τά 46%, δεν εί­ναι σα­φές αν ση­μαί­νει α­νά­λο­γη αύ­ξη­ση των πε­ρι­στα­τι­κών. Από την πλευ­ρά του υ­πουρ­γείου Άμυ­νας, α­πο­δί­δε­ται στην ε­νί­σχυ­ση της ε­μπι­στο­σύ­νης των θυ­μά­των στους μη­χα­νι­σμούς της στρα­τιω­τι­κής δι­καιο­σύ­νης, στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα ό­μως τα θύ­μα­τα των ο­ποίων οι πε­ρι­πτώ­σεις δεν α­να­φέ­ρο­νται πο­τέ εί­ναι πο­λύ πε­ρισ­σό­τε­ρα. Από τον Οκτώ­βριο 2012 μέ­χρι τον πε­ρα­σμέ­νο Ιού­νιο, υ­πο­βλή­θη­καν 3.553 δια­μαρ­τυ­ρίες για σε­ξουα­λι­κές ε­πι­θέ­σεις, έ­να­ντι 2.434 στο α­ντί­στοι­χο διά­στη­μα του πε­ρα­σμέ­νου έ­τους. Σύμ­φω­να με την Γκί­λι­μπρα­ντ οι πε­ρι­πτώ­σεις φθά­νουν τις 26.000, α­ριθ­μός που εμ­φα­νί­ζε­ται και στην ο­γκω­δέ­στα­τη έκ­θε­ση του υ­πουρ­γείου Άμυ­νας για την Πρό­λη­ψη και Αντι­με­τώ­πι­ση των Σε­ξουα­λι­κών Επι­θέ­σεων, για το οι­κο­νο­μι­κό έ­τος 2012. Η πλειο­ψη­φία των ε­πι­θέ­σεων δεν κα­ταγ­γέ­λο­νται ε­ξαι­τίας της δυ­σπι­στίας των θυ­μά­των, λό­γω έλ­λει­ψης ε­μπι­στο­σύ­νης στις νο­μι­κές δια­δι­κα­σίες ε­ντός του στρα­τεύ­μα­τος. Οι κα­ταγ­γε­λίες ε­ξε­τά­ζο­νται α­πό υ­πευ­θύ­νους που α­νή­κουν στην ιε­ραρ­χία και εί­ναι ε­λά­χι­στο το πο­σο­στό που τε­λι­κά εκ­δι­κά­ζε­ται.

Μι­κρά βή­μα­τα ε­μπρός

Επί­σης, σύμ­φω­να με την πρό­ε­δρο της ορ­γά­νω­σης για τα δι­καιώ­μα­τα των έν­στο­λων «Προ­στα­τεύ­στε τους Υπε­ρα­σπι­στές Μας» (POD), το 62% ό­σων δη­μο­σιο­ποίη­σαν τις ε­πι­θέ­σεις, υ­πέ­στη­σαν στη συ­νέ­χεια α­ντί­ποι­να ε­νώ το 25% των κα­ταγ­γε­λό­με­νων α­νή­κουν στη διοί­κη­ση. Το Δί­κτυο Δρά­σης Γυ­ναι­κών που Υπη­ρε­τούν (SWAN), μια ο­μά­δα νο­μι­κής υ­πο­στή­ρι­ξης θυ­μά­των που ε­πέ­ζη­σαν σε­ξουα­λι­κών ε­πι­θέ­σεων, α­να­φέ­ρει ό­τι έ­νας στους τρεις κα­τα­δι­κα­σθέ­ντες πα­ρα­μέ­νει στο στρά­τευ­μα, σχε­δόν το 80% των γυ­ναι­κών που υ­πη­ρε­τούν με­τά τον πό­λε­μο του Βιετ­νάμ έ­χουν υ­πο­στεί σε­ξουα­λι­κή κα­κο­ποίη­ση και, ε­πι­πλέ­ον, οι α­κρο­α­μα­τι­κές δια­δι­κα­σίες που α­παι­τού­νται, προ­κει­μέ­νου να α­πο­φα­σι­στεί αν μια υ­πό­θε­ση θα πα­ρα­πεμ­φθεί για εκ­δί­κα­ση, εί­ναι τραυ­μα­τι­κές και στα ό­ρια του ε­ξε­τε­λι­σμού για τα θύ­μα­τα. Τον πε­ρα­σμέ­νο Ιού­νιο, στη διάρ­κεια των α­κροά­σεων στην ε­πι­τρο­πή της Γε­ρου­σίας, συ­νή­γο­ροι των θυ­μά­των υ­πο­στή­ρι­ξαν ό­τι το ι­σχύον σύ­στη­μα α­πο­θαρ­ρύ­νει το 86% να κα­ταγ­γεί­λουν τις ε­πι­θέ­σεις, ε­νώ το 14% ό­σων κα­ταγ­γέ­λο­νται, τε­λι­κά δεν εκ­δι­κά­ζο­νται. Επι­πλέ­ον, το γε­γο­νός ό­τι έ­νας με­γά­λος α­ριθ­μός των θυ­μά­των εί­ναι άν­δρες, ερ­μη­νεύε­ται ως πρό­βλη­μα πα­ρα­βα­τι­κών συ­μπε­ρι­φο­ρών ε­πι­πλέ­ον των σε­ξι­στι­κών. Την ί­δια πε­ρίο­δο, υ­πό το κα­θε­στώς πο­λι­τι­κών πιέ­σεων, υ­πο­στρά­τη­γος τέ­θη­κε σε δια­θε­σι­μό­τη­τα ε­πει­δή δεν α­νέ­φε­ρε και δεν ε­ρεύ­νη­σε ε­παρ­κώς κα­ταγ­γε­λία σε­ξουα­λι­κής κα­κο­ποίη­σης. Τον Αύ­γου­στο, ο υ­πουρ­γός Άμυ­νας Τσακ Χά­γκελ α­νήγ­γει­λε νέα μέ­τρα για τον πε­ριο­ρι­σμό των σε­ξουα­λι­κών ε­πι­θέ­σεων, που πε­ρι­λαμ­βά­νουν τη νο­μι­κή εκ­προ­σώ­πη­ση των θυ­μά­των και πα­ρέ­χουν στους διοι­κη­τές τη δυ­να­τό­τη­τα να με­τα­θέ­τουν τους φε­ρό­με­νους ως δρά­στες μα­κριά α­πό τα θύ­μα­τά τους. Όπως δή­λω­σε, τα μέ­τρα α­πο­σκο­πούν στη μείω­ση του α­ριθ­μη­τι­κού χά­σμα­τος με­τα­ξύ εν­στό­λων που δη­λώ­νουν α­νώ­νυ­μα ό­τι υ­πέ­στη­σαν σε­ξουα­λι­κές κα­κο­ποιή­σεις και ε­κεί­νων που κα­τα­γρά­φουν ε­πώ­νυ­μες κα­ταγ­γε­λίες. Η POD δή­λω­σε: «Υπο­στη­ρί­ζου­με τις προ­σπά­θειες που α­ντι­δρούν στην κρα­τού­σα κα­τά­στα­ση, ό­μως αυ­τές οι αλ­λα­γές δεν εί­ναι πα­ρά μι­κρές δια­φο­ρο­ποιή­σεις σε έ­να προ­βλη­μα­τι­κό σύ­στη­μα».

ΠΗΓΗ: Εφημερίδα “Η Εποχή” Κυριακή 24.11.2013

Οι ανησυχητικές στατιστικές από το 2010, υπήρξαν το κίνητρο του σκηνοθέτη Ντικ Κίρμπι για να δημιουργήσει στις αρχές του 2012 το ντοκιμαντέρ «Ο Αόρατος Πόλεμος», στο οποίο με προσωπικές μαρτυρίες των θυμάτων καταγράφει το γεγονός οτι στα τραύματα της βίας προστίθεται η απουσία αμερόληπτων νομικών διαδικασιών αλλά και τα αντίποινα που υφίστανται όταν τολμούν να αποκαλύψουν τα γεγονότα.

Σχολιάστε

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s