Σβήνουν το Θιβέτ από το χάρτη;

Posted on Δε 20 Ιαν 2014by

ChinaTibet-_PotalaΠυρκαγιές, υποχρεωτικές μεταστεγάσεις, στειρώσεις, αναγκαστικές εκτρώσεις, συλλήψεις, η τακτική της κινεζικής κυβέρνησης

Σε στά­χτες με­τα­τρά­πη­κε μέ­σα σε δέ­κα ώ­ρες την πε­ρα­σμέ­νη ε­βδο­μά­δα, το με­γα­λύ­τε­ρο μέ­ρος της 1300 ε­τών πό­λης Ντου­κε­ζόν­γκ της πε­ρι­φέ­ρειας Γιου­νάν στην νο­τιο­δυ­τι­κή Κί­να, χω­ρίς ευ­τυ­χώς να υ­πάρ­ξουν θύ­μα­τα ή τραυ­μα­τι­σμοί. Η πυρ­κα­γιά, που κα­τέ­στρε­ψε πε­ρί­που 300 κτή­ρια στην του­ρι­στι­κή «πό­λη του ή­λιου και της σε­λή­νης» της ε­παρ­χίας Σάν­γκρι-Λα στην Αυ­τό­νο­μη Πε­ριο­χή του Θι­βέτ (ό­πως α­πο­κα­λεί­ται με­τά την συμ­φω­νία του 1951), εί­ναι η τέ­ταρ­τη των τε­λευ­ταίων μη­νών σε πα­ρα­δο­σια­κές πε­ριο­χές και κτί­ρια της Κί­νας, σύμ­φω­να με το κρα­τι­κό πρα­κτο­ρείο ει­δή­σεων Xinhua.

Τους ζη­τούν να εί­ναι ευ­γνώ­μο­νες

Το δη­μο­σίευ­μα ε­πιρ­ρί­πτει ευ­θύ­νες στους ντό­πιους που «προω­θούν έ­ντο­να την του­ρι­στι­κή βιο­μη­χα­νία α­πό τό­τε που η ε­παρ­χία με­το­νο­μά­στη­κε σε Σάν­γκρι-λα το 2001» (α­πό την ου­το­πι­κή πε­ριο­χή του μυ­θι­στο­ρή­μα­τος του Τζέι­μς Χίλ­τον) και προ­τεί­νει «κα­λύ­τε­ρο δο­μι­κό σχε­δια­σμό της πό­λης». Οι υ­πο­στη­ρι­κτές του «ε­λεύ­θε­ρου Θι­βέτ» α­πό την πλευ­ρά τους, κα­τη­γο­ρούν την κι­νε­ζι­κή κυ­βέρ­νη­ση για τον αυ­ξη­μέ­νο α­ριθ­μό πυρ­κα­γιών τους τε­λευ­ταίους μή­νες σε μο­νές και θρη­σκευ­τι­κά ι­δρύ­μα­τα. Το Πα­ρα­τη­ρη­τή­ριο Ανθρω­πί­νων Δι­καιω­μά­των και η Επι­τρο­πή του Κο­γκρέ­σου για την Κί­να, σε εκ­θέ­σεις του 2013 α­να­φέ­ρο­νται στον έ­ντο­νο κυ­βερ­νη­τι­κό πε­ριο­ρι­σμό θρη­σκευ­τι­κών δρα­στη­ριο­τή­των των ε­θνι­κών μειο­νο­τή­των, στο ό­νο­μα της α­σφά­λειας. Το κι­νε­ζι­κό κα­θε­στώς με την πο­λι­τι­κή που ο­νο­μά­ζει «ά­νε­τη στέ­γα­ση» στο πλαί­σιο του προ­γράμ­μα­τος «Χτί­στε μια νέα σο­σια­λι­στι­κή ύ­παι­θρο», ε­φαρ­μό­ζει α­πό το 2006 στο Θι­βέ­τ, ό­πως και σε άλ­λες πε­ριο­χές, μα­ζι­κές, «α­πο­λύ­τως ε­θε­λο­ντι­κές» ό­πως τις χα­ρα­κτη­ρί­ζει, με­τα­στε­γά­σεις και με­τε­γκα­τα­στά­σεις. Κυ­βερ­νη­τι­κά ΜΜΕ εκ­θειά­ζουν την «με­τε­γκα­τά­στα­ση 2,3 ε­κα­τομ­μυ­ρίων θι­βε­τια­νών σε νέες κα­τοι­κίες χά­ρη στο ο­κτα­ε­τές πρό­γραμ­μα στέ­γα­σης που ο­λο­κλη­ρώ­θη­κε το 2013». «Οι συν­θή­κες ζωής γεωρ­γών και βο­σκών υ­πέ­στη­σαν ι­στο­ρι­κή βελ­τίω­ση. Ο τρό­πος ζωής τους άλ­λα­ξε δρα­μα­τι­κά και η πε­ριο­χή έ­χει μια ε­ντε­λώς νέα εμ­φά­νι­ση», δή­λω­σε ο πρό­ε­δρος της το­πι­κής διοί­κη­σης στην κυ­βερ­νη­τι­κή έκ­θε­ση. Η σχε­τι­κή έ­ρευ­να του Πα­ρα­τη­ρη­τη­ρίου με τίτ­λο «Λέ­νε ο­τι πρέ­πει να εί­μα­στε ευ­γνώ­μω­νες», το­νί­ζει τις σο­βα­ρές συ­νέ­πειες των με­τα­κι­νή­σεων στον τρό­πο ζωής και στην α­πα­σχό­λη­ση των πλη­θυ­σμών και προ­τεί­νει α­να­στο­λή τους και συμ­μόρ­φω­ση με τις διε­θνείς συμ­φω­νίες για τα οι­κο­νο­μι­κά, κοι­νω­νι­κά, πο­λι­τι­στι­κά και αν­θρώ­πι­να δι­καιώ­μα­τα.  Εκτός α­πό την ε­ξό­ρι­στη στην Ντα­ραμ­σά­λα της Ινδίας Κε­ντρι­κή Διοί­κη­ση του Θι­βέτ (CTA), διε­θνείς ορ­γα­νώ­σεις, ορ­γα­νι­σμοί και ΜΚΟ, κα­τα­γρά­φουν και στιγ­μα­τί­ζουν τις πα­ρα­βιά­σεις αν­θρω­πί­νων δι­καιω­μά­των στο Θι­βέτ. Ωστό­σο, ο ι­σχυ­ρό­τα­τος οι­κο­νο­μι­κός ρό­λος της Κί­νας και η οι­κο­νο­μι­κή ε­ξάρ­τη­ση ό­λο και πε­ρισ­σό­τε­ρων κρα­τών α­πό αυ­τή, κα­θι­στούν ο­ποια­δή­πο­τε α­να­φο­ρά στα προ­βλή­μα­τα και στις διεκ­δι­κή­σεις θι­βε­τια­νών και άλ­λων ε­θνο­τή­των, θέ­μα τα­μπού για τις κυ­βερ­νή­σεις.

tibet_nytΥπεύ­θυ­νοι για γε­νο­κτο­νία

Επι­πλέ­ον της πο­λι­τι­κής για το έ­να παι­δί α­νά οι­κο­γέ­νεια και των α­να­γκα­στι­κών δια­κο­πών ε­γκυ­μο­σύ­νης, κα­ταγ­γέλ­λο­νται πε­ρι­στα­τι­κά στει­ρώ­σεων γυ­ναι­κών στο Θι­βέτ. Το Εθνι­κό Δι­κα­στή­ριο της Ισπα­νίας α­πο­φά­σι­σε τον πε­ρα­σμέ­νο Νοέμ­βριο τη σύλ­λη­ψη πέ­ντε υ­ψη­λό­βαθ­μων κυ­βερ­νη­τι­κών στε­λε­χών (με­τα­ξύ τους και ο πρώην πρό­ε­δρος Τζιάν­γκ Ζε­μίν) ως υ­πευ­θύ­νων για γε­νο­κτο­νία του θι­βε­τια­νού λα­ού. Σύμ­φω­να με το κα­τη­γο­ρη­τή­ριο, «μια σει­ρά με­θο­δευ­μέ­νων ε­νερ­γειών» ό­πως στρα­τιω­τι­κός νό­μος, ε­πι­βε­βλη­μέ­νοι ε­κτο­πι­σμοί, μα­ζι­κές εκ­στρα­τείες στει­ρώ­σεων, βα­σα­νι­στή­ρια α­ντι­φρο­νού­ντων και ε­γκα­τά­στα­ση κι­νέ­ζων προ­κει­μέ­νου να υ­πε­ρι­σχύ­σουν του το­πι­κού πλη­θυ­σμού, στο­χεύουν στην ε­ξά­λει­ψη των ι­διαί­τε­ρων χα­ρα­κτη­ρι­στι­κών και της ύ­παρ­ξης της χώ­ρας του Θι­βέτ. Πρό­σφα­τα δη­μο­σιεύ­μα­τα της El Pais α­να­φέ­ρουν ω­στό­σο ό­τι θα κα­θυ­στε­ρή­σει -αν γί­νει- η έκ­δο­ση διε­θνών ε­νταλ­μά­των, ε­ξαι­τίας δι­πλω­μα­τι­κών προ­βλη­μά­των που δη­μιούρ­γη­σε η α­πό­φα­ση. Πα­ράλ­λη­λα, η ι­σπα­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση σχε­διά­ζει με­ταρ­ρυθ­μί­σεις της διε­θνούς δι­καιο­δο­σίας της προ­κει­μέ­νου να α­πο­κλι­μα­κώ­σει την κρί­ση. Το Associated Press με­τέ­δω­σε την Δευ­τέ­ρα ό­τι το 2013 α­σκή­θη­καν διώ­ξεις για 20 υ­πο­θέ­σεις που α­φο­ρού­σαν την ε­θνι­κή α­σφά­λεια στο Θι­βέτ. Δι­κα­στι­κός φέ­ρε­ται να δή­λω­σε πως οι αρ­χές «δεν θα α­φή­σουν πε­ρι­θώ­ρια για αυ­το­νο­μι­στές» και ο­τι θα α­σκη­θούν ι­σχυ­ρό­τε­ρες πιέ­σεις ε­να­ντίον τους. Οι δια­μαρ­τυ­ρό­με­νοι με αυ­το­πυρ­πο­λή­σεις, τις ο­ποίες η κυ­βέρ­νη­ση έ­χει ποι­νι­κο­ποιή­σει(!) ξε­πέ­ρα­σαν τους 100. Οι αρ­χές δεν ε­πι­τρέ­πουν τις ε­πι­σκέ­ψεις ξέ­νων δη­μο­σιο­γρά­φων στην πε­ριο­χή και η Κί­να έ­χει δια­κό­ψει α­πό το 2010 τις συ­νο­μι­λίες με την CTA και εκ­προ­σώ­πους του 14ου Δα­λάι Λά­μα, του θρη­σκευ­τι­κού η­γέ­τη ο ο­ποίος αυ­το­ε­ξο­ρί­στη­κε στην Ινδία το 1959.

TIBET_Stop_mining_tibet_dharamsalaΠε­ρι­βαλ­λο­ντι­κά ε­γκλή­μα­τα

Την πε­ρα­σμέ­νη ε­βδο­μά­δα, δη­μο­σιο­ποιή­θη­καν δύο συλ­λή­ψεις οι­κο­λό­γων που έ­γι­ναν τον Σε­πτέμ­βριο και τον Δε­κέμ­βριο. Επί­σης, δύ­να­μη 1.000 α­στυ­νο­μι­κών συ­νέ­λα­βε 20 α­πό 100 ά­το­μα που δια­μαρ­τύ­ρο­νταν για την κα­τα­σκευή ο­δι­κής σή­ραγ­γας ε­ξαι­τίας της ο­ποίας κιν­δυ­νεύουν ή έ­χουν ή­δη κα­τα­στρα­φεί τα σπί­τια τους. Στις πε­ρισ­σό­τε­ρες πε­ρι­πτώ­σεις, ει­ρη­νι­κοί δια­δη­λω­τές διώ­κο­νται με «πο­λι­τι­κά υ­πο­κι­νού­με­νες κα­τη­γο­ρίες» ε­πι­ση­μαί­νει το Πα­ρα­τη­ρη­τή­ριο. Πα­λαιό­τε­ρα και πρό­σφα­τα δη­μο­σιεύ­μα­τα κα­ταγ­γέ­λουν α­πορ­ρί­ψεις πυ­ρη­νι­κών α­πο­βλή­των και μό­λυν­ση της α­τμό­σφαι­ρας και των υ­δά­των α­πό την ε­ξό­ρυ­ξη και την ε­πε­ξερ­γα­σία των πλού­σιων κοι­τα­σμά­των σε πε­ριο­χές του Θι­βέτ και του Ανα­το­λι­κού Τουρ­κε­στάν. Τα προ­βλή­μα­τα ε­ντεί­νουν διε­φθαρ­μέ­νοι α­ξιω­μα­τού­χοι.  Το BBC α­να­φέ­ρει πως α­ριθ­μός ρε­κόρ θι­βε­τια­νών έ­χουν ε­κτο­πι­στεί και πε­ριο­χές έ­χουν εκ­κε­νω­θεί ε­ξαι­τίας της α­νε­ξέ­λε­γκτης ε­ξό­ρυ­ξης και της κα­τα­σκευής υ­δα­το­φραγ­μά­των. Γεω­λο­γι­κές αλ­λοιώ­σεις σε πε­ριο­χή ε­ξό­ρυ­ξης χρυ­σού, προ­κά­λε­σαν κα­το­λι­σθή­σεις και το θά­να­το 83 αν­θρώ­πων τον πε­ρα­σμέ­νο Μάρ­τιο. Σύμ­φω­να με πα­λαιό­τε­ρες α­πο­κα­λύ­ψεις των Wikileaks, σε μη­νύ­μα­τά του προς α­με­ρι­κα­νούς δι­πλω­μά­τες, ο Δα­λάι Λά­μα α­πευ­θύ­νει έκ­κλη­ση στην διε­θνή κοι­νό­τη­τα, να ε­πι­κε­ντρω­θεί στα πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κά προ­βλή­μα­τα στο Θι­βέτ και στην κλι­μα­τι­κή αλ­λα­γή.

ΠΗΓΗ: Εφημερίδα “Η Εποχή” Κυριακή 19.1.2014

2 Responses to Σβήνουν το Θιβέτ από το χάρτη;

  1. Pingback: Πτήση 370-Κίνα και Ουιγκούροι “τρομοκράτες” | womaneveryday

  2. Pingback: Πτήση MH 370-Κίνα και Ουιγκούροι “τρομοκράτες” | womaneveryday

Σχολιάστε

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s