Παιδιά της Συρίας: Μια χαμένη γενιά;

Posted on Κυ 1 Δεκ 2013by

syria childrenΤα παιδιά δολοφονούνται, ακρωτηριάζονται και ορφανεύουν από τις συγκρούσεις

«Τα πά­ντα γύ­ρω τους, τα ό­νει­ρά τους και οι ευ­και­ρίες για το μέλ­λον έ­χουν χα­θεί. Και κα­θώς χά­νουν την παι­δι­κή τους η­λι­κία, κα­θώς το δι­καίω­μά τους να εί­ναι παι­διά αμ­φι­σβη­τεί­ται, οι α­πό­ψεις τους για τους γεί­το­νές τους χρω­μα­τί­ζο­νται με τρό­πο που μπο­ρεί να δη­μιουρ­γή­σει μελ­λο­ντι­κές γε­νιές αυ­το­διαιω­νι­ζό­με­νης βίας», σχο­λιά­ζει ο διευ­θυ­ντής της UNICEF Άντο­νι Λέικ στην έκ­θε­ση «Παι­διά της Συ­ρίας: Μια χα­μέ­νη γε­νιά;» και το­νί­ζει: «Τα παι­διά α­ντι­με­τω­πί­ζουν τρο­με­ρούς κιν­δύ­νους σε κα­θη­με­ρι­νή βά­ση. Δο­λο­φο­νού­νται, α­κρω­τη­ριά­ζο­νται και ορ­φα­νεύουν α­πό τις συ­γκρού­σεις».

11.420 νε­κρά παι­διά

Έρευ­να του Oxford Research Group που δη­μο­σιο­ποιή­θη­κε την πε­ρα­σμέ­νη ε­βδο­μά­δα, α­πο­κα­λύ­πτει ό­τι 11.420 παι­διά η­λι­κίας κά­τω των 17 ε­τών, έ­χουν σκο­τω­θεί στη Συ­ρία α­πό τον Μάρ­τιο του 2011 έως τον Αύ­γου­στο του 2013. Τα πε­ρισ­σό­τε­ρα (71%) α­πό ε­κρη­κτι­κά και βομ­βαρ­δι­σμούς και το 26,5% α­πό σφαί­ρες. Κα­τα­γρά­φο­νται 128 θύ­μα­τα α­πό την ε­πί­θε­ση με χη­μι­κά στη Δα­μα­σκό, 764 ε­κτε­λέ­σεις, 112 θά­να­τοι α­πό βα­σα­νι­σμό και 389 πε­ρι­πτώ­σεις δια­πι­στω­μέ­νης στο­χο­ποίη­σης παι­διών, η­λι­κίας κυ­ρίως με­τα­ξύ 13 και 17 ε­τών, α­πό ε­λεύ­θε­ρους σκο­πευ­τές. Η έ­ρευ­να ση­μειώ­νει ό­τι οι α­ριθ­μοί των νε­κρών εί­ναι εν­δει­κτι­κοί και για τον α­ριθ­μό των τραυ­μα­τιών. Βα­σα­νι­στή­ρια, σε­ξουα­λι­κή βία, αυ­θαί­ρε­τες κρα­τή­σεις, στρα­το­λό­γη­ση στις έ­νο­πλες ο­μά­δες, έκ­θε­ση σε υ­πο­λείμ­μα­τα ε­κρη­κτι­κών κι ε­πι­πλέ­ον, έλ­λει­ψη υ­γιει­νής και πό­σι­μου νε­ρού, κα­τε­στραμ­μέ­να σχο­λεία και νο­σο­κο­μεία, κα­τε­στραμ­μέ­νες οι­κο­γέ­νειες, πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται στα δει­νά και στις ο­λέ­θριες συ­νέ­πειες που υ­φί­στα­νται α­νή­λι­κοι α­πό τις συ­γκρού­σεις. | Στα χα­μέ­να παι­διά θα πρέ­πει να προ­στε­θούν, χω­ρίς να εί­ναι δυ­να­τή η κα­τα­μέ­τρη­σή τους, τα θύ­μα­τα σε πε­ρι­στα­τι­κά α­ντί­στοι­χα της Λα­μπε­ντού­ζα και της Λευ­κά­δας. Η α­ντι­πρό­σω­πος του Ο­ΗΕ στη Συ­ρία εί­χε α­να­φέ­ρει πριν α­πό πε­ρί­που έ­ναν χρό­νο ό­τι τα παι­διά χρη­σι­μο­ποιού­νταν ως ζω­ντα­νή α­σπί­δα πά­νω σε άρ­μα­τα μά­χης, προ­κει­μέ­νου να α­πο­θαρ­ρύ­νουν τα πυ­ρά των α­ντι­πά­λων και ό­τι στρα­το­λο­γού­νταν σε νο­ση­λευ­τι­κές και υ­πο­στη­ρι­κτι­κές υ­πη­ρε­σίες στα μέ­τω­πα μα­χών.

Πο­λιο­μυε­λί­τι­δα και υ­πο­σι­τι­σμός

Ο Πα­γκό­σμιος Οργα­νι­σμός Υγείας (ΠΟΥ) α­να­κοί­νω­σε την πε­ρα­σμέ­νη Δευ­τέ­ρα ό­τι ε­πι­βε­βαιώ­θη­καν ε­ντός της Συ­ρίας 17 πε­ρι­στα­τι­κά προ­σβο­λής α­πό ιό πο­λιο­μυε­λί­τι­δας τύ­που 1 (WPV1), στε­λέ­χη του ο­ποίου δεν εί­χαν α­νι­χνευ­θεί στη χώ­ρα α­πό το 1999. Έχουν ή­δη α­να­φερ­θεί εκ­δη­λώ­σεις  πα­ρά­λυ­σης, που α­πο­τε­λεί τη χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό­τε­ρη ε­πί­πτω­ση της νό­σου, η ο­ποία προ­σβάλ­λει κυ­ρίως παι­διά κά­τω των πέ­ντε ε­τών. Με κοι­νή α­πό­φα­σή τους, ό­λες οι χώ­ρες του ΠΟΥ της Ανα­το­λι­κής Με­σο­γείου, κή­ρυ­ξαν κα­τά­στα­ση έ­κτα­κτης α­νά­γκης για την ε­ξά­λει­ψη της νό­σου και ζή­τη­σαν υ­πο­στή­ρι­ξη προ­κει­μέ­νου να α­πο­κτή­σουν πρό­σβα­ση σε παι­διά α­πο­κλει­σμέ­να α­πό τους εμ­βο­λια­σμούς.   Επί­σης συ­νι­στά­ται ο εμ­βο­λια­σμός των τα­ξι­διω­τών α­πό και προς τις προ­σβε­βλη­μέ­νες πε­ριο­χές για τον πε­ριο­ρι­σμό της διά­δο­σης του ιού πα­γκο­σμίως. syrian refugeesΣτους πλη­γέ­ντες α­πό τις συ­γκρού­σεις στη Συ­ρία, οι ο­ποίοι χρειά­ζο­νται ά­με­ση αν­θρω­πι­στι­κή βοή­θεια, πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται 2 ε­κα­τομ­μύ­ρια παι­διά και πε­ρισ­σό­τε­ρα α­πό 800.000 ή­ταν ε­κτο­πι­σμέ­να, στις αρ­χές 2013, ε­νώ σύμ­φω­να με ε­πι­και­ρο­ποιη­μέ­να στοι­χεία της UNICEF, τα παι­διά-πρό­σφυ­γες α­νέρ­χο­νται σε πε­ρί­που 1,2 ε­κα­τομ­μύ­ριο και πε­ρισ­σό­τε­ρα α­πό 4 ε­κατ. ζουν σε συν­θή­κες φτώ­χειας, ε­κτο­πι­σμού και ε­γκλω­βι­σμού στα μέ­τω­πα πο­λέ­μου. Τα τρα­γι­κό­τε­ρα θύ­μα­τα του πο­λέ­μου εί­ναι σε κά­θε πε­ρί­πτω­ση τα παι­διά, τα ο­ποία εί­ναι ε­ξαρ­τη­μέ­να α­πό τους ε­νή­λι­κες για την προ­στα­σία και την ε­πι­βίω­σή τους και υ­φί­στα­νται τις συ­νέ­πειες των α­πο­φά­σεων τους. Απο­στο­λή του Ο­ΗΕ και του ΠΟΥ στην πό­λη Χά­μα τον Σε­πτέμ­βριο, δια­πί­στω­σε ε­πι­κίν­δυ­νο υ­πο­σι­τι­σμό παι­διών και κρί­σι­μες ελ­λεί­ψεις φαρ­μά­κων και ια­τρι­κών προ­μη­θειών, ε­νώ η φι­λαν­θρω­πι­κή ορ­γά­νω­ση Σώ­στε τα Παι­διά (Save the children) α­να­φέ­ρει ό­τι το 79% των πε­ριο­χών της Συ­ρίας δεν έ­χουν πρό­σβα­ση σε αν­θρω­πι­στι­κή βοή­θεια ε­ξαι­τίας των πε­ριο­ρι­σμών στις με­τα­κι­νή­σεις. Η Ύπα­τη Αρμο­στεία του Ο­ΗΕ για τους Πρό­σφυ­γες (UNHCR) δί­νει έμ­φα­ση στις δυ­σκο­λίες που θα α­ντι­με­τω­πί­σουν για δεύ­τε­ρο χει­μώ­να οι πρό­σφυ­γες στους κα­ταυ­λι­σμούς της Ιορ­δα­νίας και του Λι­βά­νου. Ο Ύπα­τος Αρμο­στής Αντό­νιο Γκου­τέ­ρες προέ­τρε­ψε την πε­ρα­σμέ­νη ε­βδο­μά­δα τις χώ­ρες της Ευ­ρω­παϊκής Ένω­σης να υ­πο­στη­ρί­ξουν την Βουλ­γα­ρία προ­κει­μέ­νου να δια­χει­ρι­στεί την εισ­ροή προ­σφύ­γων α­πό την Συ­ρία, λέ­γο­ντας: «Οι πρό­σφυ­γες δεν εί­ναι τρο­μο­κρά­τες. Εί­ναι τα πρώ­τα θύ­μα­τα του τρό­μου, ε­κεί­νοι που υ­πο­φέ­ρουν πε­ρισ­σό­τε­ρο ε­ξαι­τίας της τρο­μο­κρα­τίας».

ΠΗΓΗ: Εφημερίδα “Η Εποχή” Κυριακή 1.12.2013

Σχολιάστε

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s