Κίνα – Ιαπωνία: Εναέριες συγκρούσεις για την οικονομική κυριαρχία

Posted on Κυ 8 Δεκ 2013by

china ADIZΗ Ανατολική Σινική θάλασσα υπό μονομερή εναέριο έλεγχο ΗΠΑ, Ιαπωνία και Νότια Κορέα αρνούνται την επιτήρηση

Πρό­σθε­τη έ­ντα­ση στις σχέ­σεις με την Ια­πω­νία, αλ­λά και τις Η­ΠΑ προ­κά­λε­σε η α­πό­φα­ση της Κί­νας να α­να­κη­ρύ­ξει στις 23 Νο­εμ­βρίου σε Ανα­γνω­ρι­στι­κή Ζώ­νη Αε­ρο­πο­ρι­κής Άμυ­νας (ADIZ) την Ανα­το­λι­κή Σι­νι­κή Θά­λασ­σα (νό­τια της Ια­πω­νίας). Έτσι, για τη διέ­λευ­ση στρα­τιω­τι­κών ή πο­λι­τι­κών α­ε­ρο­σκα­φών α­παι­τεί­ται η υ­πο­βο­λή σχε­δίου πτή­σης και ρα­διο­συ­χνό­τη­τας α­πό τα διερ­χό­με­να α­ε­ρο­σκά­φη, ε­νώ η Ζώ­νη, σε α­να­κο­λου­θία με τις διε­θνείς πρα­κτι­κές ε­κτεί­νε­ται σε ε­ναέ­ριο χώ­ρο αμ­φι­σβη­τού­με­νων ε­δα­φώ­ν: τα νη­σιά Σεν­κά­κου για την Ια­πω­νία, Ντια­ο­γιού για την Κί­να και Τια­ο­γιου­τάι για την Ταϊβάν. Ακό­μα, στη Ζώ­νη πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται πε­ριο­χές ό­που διε­ξά­γουν στρα­τιω­τι­κές α­σκή­σεις οι Η­ΠΑ, γε­γο­νός που ε­ξόρ­γι­σε τους α­με­ρι­κα­νούς πριν την ε­πί­σκε­ψη του α­με­ρι­κα­νού α­ντι­προέ­δρου Τζο Μπάι­ντεν στην α­να­το­λι­κή Ασία και σε Τό­κυο, Πε­κί­νο και Σε­ού­λ, την πε­ρα­σμέ­νη ε­βδο­μά­δα.

Απελ­θέ­τω απ’ ε­μού

Οι Η­ΠΑ α­πο­φεύ­γουν να πά­ρουν θέ­ση στο ζή­τη­μα της κυ­ριαρ­χίας των νη­σιών τα ο­ποία Κί­να και Ταϊβάν διεκ­δι­κούν α­πό το 1969, ό­ταν η Οι­κο­νο­μι­κή Επι­τρο­πή του Ο­ΗΕ α­να­κοί­νω­σε την πι­θα­νή ύ­παρ­ξη «ση­μα­ντι­κών υ­πο­θα­λάσ­σιων α­πο­θε­μά­των πε­τρε­λαίου και φυ­σι­κού α­ε­ρίου» α­νά­λο­γων με αυ­τά του Περ­σι­κού Κόλ­που. Οι πιέ­σεις της Κί­νας ε­ντά­θη­καν με­τά το 1971, ο­πό­τε με­τα­βι­βά­στη­κε η διοί­κη­σή τους α­πό τις Η­ΠΑ στην Ια­πω­νία, στην ο­ποία α­νή­καν μέ­χρι το τέ­λος του πρώ­του σι­νο-ια­πω­νι­κού πο­λέ­μου το 1895, με τον ι­σχυ­ρι­σμό ο­τι βρί­σκο­νταν υ­πό κι­νε­ζι­κό έ­λεγ­χο α­πό τον 14ο αιώ­να. Επι­πλέ­ον, οι Η­ΠΑ δεν ε­πι­θυ­μούν να ε­μπλα­κούν σε στρα­τιω­τι­κή σύ­γκρου­ση με την Κί­να, α­να­γνω­ρί­ζουν ω­στό­σο το διοι­κη­τι­κό έ­λεγ­χο της Ια­πω­νίας και βά­σει του Συμ­φώ­νου Συ­νερ­γα­σίας και Ασφά­λειας  με­τα­ξύ των δύο χω­ρών, υ­πο­χρε­ού­νται να υ­πε­ρα­σπι­στούν τα ια­πω­νι­κά ε­δα­φι­κά συμ­φέ­ρο­ντα αν χρεια­στεί, ό­πως δή­λω­σε ε­πι­σή­μως την η­μέ­ρα της α­να­κή­ρυ­ξης, ο α­με­ρι­κα­νός υ­πουρ­γός ά­μυ­νας Τσακ Χά­γκελ. Μέ­χρι την πε­ρα­σμέ­νη Πέ­μπτη, 55 α­ε­ρο­πο­ρι­κές ε­ται­ρίες α­πό 19 χώ­ρες εί­χαν α­πο­δε­χθεί την ADIZ, γε­γο­νός που προ­πα­γάν­δι­σαν έ­ντο­να τα κι­νε­ζι­κά ΜΜΕ, σε α­ντι­δια­στο­λή με την άρ­νη­ση α­πό Ια­πω­νία, Η­ΠΑ και Νό­τιο Κο­ρέα, πα­ρό­τι οι α­με­ρι­κα­νι­κές α­ε­ρο­πο­ρι­κές ε­ται­ρίες έ­χουν ο­δη­γίες να τη­ρή­σουν τις κι­νε­ζι­κές α­παι­τή­σεις. Με­τά α­πό τις δη­λώ­σεις του ε­πι­κε­φα­λής του ια­πω­νι­κού πρω­θυ­πουρ­γι­κού γρα­φείου, Γιο­σι­χί­ντε Σού­γκα, ο­τι θα δια­τη­ρη­θεί το κα­θε­στώς μη ε­νη­μέ­ρω­σης των κι­νε­ζι­κών αρ­χών, ο εκ­πρό­σω­πος του κι­νε­ζι­κού υ­πουρ­γείου ά­μυ­νας Τζεν­γκ Γιαν­σέν­γκ, σε α­να­κοί­νω­ση που ε­ξέ­δω­σε την πε­ρα­σμέ­νη Τρί­τη, χα­ρα­κτη­ρί­ζει την κα­θιέ­ρω­ση της Ζώ­νης, «α­πα­ραί­τη­το μέ­τρο για την προ­στα­σία της ε­θνι­κής κυ­ριαρ­χίας και της ε­δα­φι­κής και ε­ναέ­ριας α­σφά­λειας της Κί­νας (…), σύμ­φω­να με τους διε­θνείς νό­μους και συμ­βά­σεις» και κα­τη­γο­ρεί την Ια­πω­νία ο­τι «προ­σπα­θεί να αρ­νη­θεί το α­πο­τέ­λε­σμα του Β΄ πα­γκο­σμίου πο­λέ­μου» και τις συμ­φω­νίες που ε­πέ­βα­λαν την α­φαί­ρε­ση των νη­σιών που κα­τεί­χε α­πό την αρ­χή του Α΄ πα­γκο­σμίου πο­λέ­μου το 1914. Ενώ το τα­ξί­δι του α­με­ρι­κα­νού α­ντι­προέ­δρου εί­χε ε­ξαγ­γελ­θεί και α­να­με­νό­ταν να γί­νει σε κλί­μα ο­μα­λό­τη­τας, με στό­χο «την ε­πι­βε­βαίω­ση του εν­δια­φέ­ρο­ντος των Η­ΠΑ για την πε­ριο­χή της α­να­το­λι­κής Ασίας», δη­λα­δή την ε­νί­σχυ­ση των οι­κο­νο­μι­κών και ε­μπο­ρι­κών συ­ναλ­λα­γών, η α­να­κή­ρυ­ξη της ADIZ με­τέ­βα­λε το κλί­μα, τις προσ­δο­κίες και την ατ­ζέ­ντα. Δεν ε­πη­ρέ­α­σε πά­ντως τα α­πο­τε­λέ­σμα­τα του τριή­με­῾῾ρου τα­ξι­διού του βρε­τα­νού πρω­θυ­πουρ­γού Ντέι­βι­ντ Κά­με­ρον στις αρ­χές της ε­βδο­μά­δας, το ο­ποίο α­πέ­δω­σε πολ­λα­πλές ε­μπο­ρι­κές ε­πι­τυ­χίες, σύμ­φω­να με κυ­βερ­νη­τι­κές α­να­κοι­νώ­σεις. Ο Τζο Μπάι­ντεν, κα­τά την συ­νά­ντη­σή του με τον ιά­πω­να πρω­θυ­πουρ­γό Σίν­ζο Άμπε την Τρί­τη, α­πέ­φυ­γε να ο­ξύ­νει τις ε­ντά­σεις, υ­πε­ρα­σπί­στη­κε ω­στό­σο τους συμ­μά­χους λέ­γο­ντας: «Οι Η­ΠΑ, εκ­φρά­ζου­με τη βα­θιά α­νη­συ­χία μας για την α­πό­πει­ρα μο­νο­με­ρούς με­τα­βο­λής του κα­θε­στώ­τος στην Ανα­το­λι­κή Σι­νι­κή Θά­λασ­σα».

Για το «κι­νέ­ζι­κο ό­νει­ρο»

chinese dreamΤην Τε­τάρ­τη, στη διάρ­κεια της τε­τράω­ρης συ­νά­ντη­σης με το κι­νέ­ζο πρό­ε­δρο Ζι Τζιν­πίν­γκ, α­να­κοί­νω­σε ο­τι η Ουά­σιν­γκτον δεν α­να­γνω­ρί­ζει την νέα α­μυ­ντι­κή α­ε­ρο­πο­ρι­κή ζώ­νη της Κί­νας και ο­τι ε­πι­θυ­μεί, το Πε­κί­νο «να μειώ­σει την έ­ντα­ση». Ο κι­νέ­ζος πρό­ε­δρος, σύμ­φω­να με το κρα­τι­κό πρα­κτο­ρείο Xinhua, ε­ξέ­φρα­σε την ελ­πί­δα να ε­νι­σχυ­θούν ο διά­λο­γος, η ε­μπι­στο­σύ­νη, ο α­μοι­βαίος σε­βα­σμός στα συμ­φέ­ρο­ντα κά­θε χώ­ρας, οι συ­ναλ­λα­γές και η συ­νερ­γα­σία με­τα­ξύ των δύο ι­σχυ­ρών χω­ρών. Δεν πα­ρέ­λει­ψε να κα­τη­γο­ρή­σει την Ια­πω­νία ο­τι α­πει­λεί τη στα­θε­ρό­τη­τα στην πε­ριο­χή. Ως α­πο­τέ­λε­σμα των ε­ντά­σεων, δό­θη­κε μι­κρό­τε­ρη έ­κτα­ση σε συ­νο­μι­λίες για θέ­μα­τα κλι­μα­τι­κής αλ­λα­γής και  αν­θρω­πί­νων δι­καιω­μά­των. Με­ρί­δα σχο­λια­στών, υ­πε­ρά­σπι­σαν την προώ­θη­ση των οι­κο­νο­μι­κών συμ­φε­ρό­ντων των Η­ΠΑ, θεω­ρώ­ντας ο­τι η γεω-στρα­τη­γι­κή θέ­ση της Κί­νας δεν ε­πι­τρέ­πει την α­νά­δει­ξή της σε κυ­ρίαρ­χη (και α­πει­λη­τι­κή) στρα­τιω­τι­κή δύ­να­μη στην πε­ριο­χή.  Άλλοι ω­στό­σο, εκ­φρά­ζουν α­νη­συ­χίες ο­τι η φη­μο­λο­γού­με­νη α­να­κή­ρυ­ξη ADIZ στη Νό­τια Κι­νε­ζι­κή (με­τα­ξύ Βιετ­νάμ και Φι­λιπ­πί­νων) και στην Κί­τρι­νη Θά­λασ­σα (στον κόλ­πο με­τα­ξύ Κί­νας και Κο­ρέ­ας), η στα­δια­κή κα­τα­πά­τη­ση των αμ­φι­σβη­τού­με­νων συ­νό­ρων με την Ινδία και οι υ­πο­σχέ­σεις του προέ­δρου Τζιν­πίν­γκ για το «Κι­νε­ζι­κό Όνει­ρο», κα­τα­δει­κνύουν την προ­σπά­θεια να ε­πε­κτεί­νει τον έ­λεγ­χο σε στρα­τη­γι­κές πε­ριο­χές και πλου­το­πα­ρα­γω­γι­κές πη­γές. Η «πο­λύ ε­πι­θε­τι­κή και πο­λύ ε­στια­σμέ­νη» εκ­συγ­χρο­νι­στι­κή στρα­τιω­τι­κή πο­λι­τι­κή της Κί­νας έ­χει ο­δη­γή­σει τις Η­ΠΑ σε α­νά­πτυ­ξη νέ­ας α­μυ­ντι­κής στρα­τη­γι­κής στην α­σια­τι­κή πε­ριο­χή του Ει­ρη­νι­κού, δή­λω­σε ο υ­φυ­πουρ­γός ά­μυ­νας τον πε­ρα­σμέ­νο Μάρ­τιο. Δη­μο­σιεύ­μα­τα στις αρ­χές του μή­να, α­πέ­δι­δαν την ου­σια­στι­κή έ­ντα­ση, στις κι­νε­ζι­κές δη­λώ­σεις ο­τι θα μειώ­σει τα α­πο­θέ­μα­τά της σε δο­λά­ρια κα­τά 3,5 τρι­σε­κα­τομ­μύ­ρια, ε­πα­να­λαμ­βά­νο­ντας ου­σια­στι­κά την πρα­κτι­κή των οι­κο­νο­μι­κών πιέ­σεω­ν-εκ­βια­σμών οι ο­ποίοι, σύμ­φω­να με έκ­θε­ση της Υπη­ρε­σίας Ερευ­νών του Κο­γκρέ­σου του Δε­κεμ­βρίου 2012, θεω­ρεί­ται πι­θα­νό να ε­πη­ρεά­ζουν τη δια­μόρ­φω­ση πο­λι­τι­κών και τη λή­ψη α­πο­φά­σεων στις Η­ΠΑ.

ΠΗΓΗ: Εφημερίδα “Η Εποχή” Κυριακή 8.12.2013

Σχολιάστε

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s