Η μικρή «πράκτορας» Σιγκαπούρη

Posted on Δε 16 Δεκ 2013by

Το «έκτο μάτι» στο παγκόσμιο κύκλωμα παρακολουθήσεων και κατασκοπείας υποκλέπτει το 30% της συνολικής διακίνησης δεδομένων παγκοσμίως

singapore riotsΟ θάνατος από χτύπημα λεωφορείου, του 33χρονου Σακτιβέλ Κουμαρβέλου, εργάτη οικοδομών ινδικής καταγωγής, το βράδυ της περασμένης Κυριακής στην Μικρή Ινδία, την περιοχή όπου διαμένουν ινδοί εργάτες, υπήρξε η αφορμή για να διαταραχθεί η  επιμελώς διαφυλαγμένη «τάξη και ασφάλεια» στην πόλη-κράτος Σιγκαπούρη.

Ενό­σω οι δια­σώ­στες προ­σπα­θού­σαν να α­πε­γκλω­βί­σουν τον νε­κρό κά­τω α­πό το λεω­φο­ρείο, ξε­κί­νη­σαν δια­μαρ­τυ­ρίες στις ο­ποίες ε­νε­πλά­κη­σαν πε­ρί­που 400 αλ­λο­δα­ποί. Στις τα­ρα­χές που α­κο­λού­θη­σαν, τις πρώ­τες με­τά α­πό πε­ρί­που 40 χρό­νια, τραυ­μα­τί­στη­καν 39 ά­το­μα και κα­τα­στρά­φη­καν κρα­τι­κά και ι­διω­τι­κά ο­χή­μα­τα. Συ­νε­λή­φθη­σαν και κα­τη­γο­ρού­νται για συμ­με­το­χή στις τα­ρα­χές του­λά­χι­στον 24 ιν­δοί με­τα­νά­στες. Για τον νε­κρό και τους δια­μαρ­τυ­ρό­με­νους, η α­στυ­νο­μία δή­λω­σε ό­τι βρί­σκο­νταν υ­πό την ε­πή­ρεια αλ­κοόλ. Ο πρω­θυ­πουρ­γός της χώ­ρας Λι Χσιέν Λουν­γκ προέ­τρε­ψε τουε πο­λί­τες να μην ε­πι­τρέ­ψουν στο «α­τυ­χές συμ­βάν να α­μαυ­ρώ­σει τις α­πό­ψεις» για τους αλ­λο­δα­πούς ερ­γά­τες, ε­νώ διέ­τα­ξε έ­ρευ­νες και λή­ψη μέ­τρων στις πε­ριο­χές ό­που συ­να­θροί­ζο­νται, ό­χι ό­μως για τις συν­θή­κες δου­λειάς και δια­μο­νής. Στα κοι­νω­νι­κά δί­κτυα κυ­κλο­φό­ρη­σαν ξε­νο­φο­βι­κά μη­νύ­μα­τα πο­λι­τών ό­πως: «Φυ­λα­κί­στε τους, ρα­βδί­στε τους και στείλ­τε τους πα­κέ­το. Κα­λύ­τε­ρα, στείλ­τε και τους συ­μπα­τριώ­τες τους» ή «Μό­νο οι αλ­λο­δα­ποί ξε­κι­νούν τα­ρα­χές. Εί­ναι κα­νό­νας τους».

Σκά­σε και δού­λευε

Το 20% (1,3 ε­κα­τομ­μύ­ριο) του πλη­θυ­σμού της Σι­γκα­πού­ρης α­πο­τε­λεί το φθη­νό ερ­γα­τι­κό δυ­να­μι­κό α­πό χώ­ρες της νό­τιας Ασίας που προ­βλέ­πε­ται να φθά­σει το 50% μέ­χρι το 2030. Τον Νοέμ­βριο, 171 κι­νέ­ζοι ο­δη­γοί λεω­φο­ρείων δεν πα­ρου­σιά­στη­καν στις ερ­γα­σίες τους δια­μαρ­τυ­ρό­με­νοι για χα­μη­λές α­μοι­βές, ερ­γα­σια­κές δια­κρί­σεις και αν­θυ­γιει­νές συν­θή­κες δια­βίω­σης. Φυ­λα­κί­στη­καν 5 ε­πει­δή η α­περ­γία κρί­θη­κε πα­ρά­νο­μη, άλ­λοι πλή­ρω­σαν πρό­στι­μα και 29 α­πε­λά­θη­καν με συ­νο­πτι­κές δια­δι­κα­σίες. Η συ­γκά­λυ­ψη των προ­βλη­μά­των φαί­νε­ται να α­πο­τε­λεί πά­για τα­κτι­κή στην άλ­λο­τε βρε­τα­νι­κή κτή­ση που α­νε­ξαρ­το­ποιή­θη­κε το 1963, δύο χρό­νια αρ­γό­τε­ρα α­πο­σχί­στη­κε α­πό την Μα­λαι­σία και έ­κτο­τε ε­κλέ­γει κυ­βερ­νή­σεις του συ­ντη­ρη­τι­κού, α­ντι­κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Δρά­σης Πο­λι­τών (PAP). Το Πα­ρα­τη­ρη­τή­ριο Ανθρω­πί­νων Δι­καιω­μά­των α­να­φέ­ρε­ται και το 2013 στον πε­ριο­ρι­σμό βα­σι­κών δι­καιω­μά­των και στο α­παρ­χαιω­μέ­νο δι­κα­στι­κό σύ­στη­μα. Η Σι­γκα­πού­ρη προ­βάλ­λει διε­θνώς την οι­κο­νο­μι­κή και πο­λι­τι­κή α­σφά­λειά της, κα­τέ­χει το 3ο κα­τά κε­φα­λήν ει­σό­δη­μα πα­γκο­σμίως, δια­τη­ρεί στρα­τιω­τι­κές βά­σεις σε Αυ­στρα­λία, Η­ΠΑ, Γαλ­λία και στε­νούς στρα­τιω­τι­κούς δε­σμούς με το Ισραήλ. Σύμ­φω­να με έκ­θε­ση της Πα­γκό­σμιας Τρά­πε­ζας του 2013, πα­ρα­μέ­νει «το φι­λι­κό­τε­ρο ρυθ­μι­στι­κό ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κό πε­ρι­βάλ­λον για τους το­πι­κούς ε­παγ­γελ­μα­τίες».

Όλα υ­πο πα­ρα­κο­λού­θη­ση

Συμ­με­τεί­χε μα­ζί με Η­ΠΑ, Αυ­στρα­λία, Κα­να­δά, Με­ξι­κό, Ια­πω­νία, Χι­λή, Μα­λαι­σία, Νέα Ζη­λαν­δία, Πε­ρού, Μπρου­νέι και Βιετ­νάμ -τις 12 α­ντι­προ­σώ­πους του 40% του πα­γκό­σμιου Α­Ε­Π- στις μυ­στι­κές συ­νο­μι­λίες για την αμ­φι­λε­γό­με­νη Εται­ρι­κή Συ­νερ­γα­σία Χω­ρών του Ει­ρη­νι­κού (Trans Pacific Partnership, TPP), 19-24 Νο­εμ­βρίου στο Σολτ Λέικ των Η­ΠΑ, κεί­με­να της ο­ποίας δη­μο­σιο­ποίη­σαν τα Wikileaks στις 13 Νο­εμ­βρίου. Η TPP α­φο­ρά σε θέ­μα­τα ε­λεύ­θε­ρης δια­κί­νη­σης ε­μπο­ρευ­μά­των, κε­φα­λαίων και υ­πη­ρε­σιών και με­τα­ξύ άλ­λων προ­βλέ­πει με­τα­βο­λές στα νο­μι­κά κα­θε­στώ­τα των κρα­τών για τα πνευ­μα­τι­κά δι­καιώ­μα­τα, τις ε­πι­δο­τή­σεις, τη δα­σμο­λό­γη­ση και τα πι­στο­ποιη­τι­κά δια­συ­νο­ρια­κών δια­κι­νή­σεων α­γα­θών, υ­πη­ρε­σιών και προ­σώ­πων. Οι υ­πουρ­γοί ε­μπο­ρίου των 12, συ­να­ντή­θη­καν 7-10 Δε­κεμ­βρίου στην Σι­γκα­πού­ρη, α­μέ­σως με­τά τη διά­σκε­ψη του Πα­γκό­σμιου Οργα­νι­σμού Εμπο­ρίου (WTO) στο Μπα­λί και α­πο­φά­σι­σαν την συ­νέ­χι­ση των δια­πραγ­μα­τεύ­σεων τον Ια­νουά­ριο. undersea cables spyingΗ δια­τή­ρη­ση της «τά­ξης και της α­σφά­λειας» στην Σι­γκα­πού­ρη υ­πα­γο­ρεύε­ται και α­πό το ρό­λο της ως «πρά­κτο­ρα» της Δύ­σης στη νό­τια Ασία. Στα τέ­λη Νο­εμ­βρίου, ο α­να­πλη­ρω­τής υ­πουρ­γός ε­ξω­τε­ρι­κών της Ινδο­νη­σίας κά­λε­σε τον πρε­σβευ­τή της Σι­γκα­πού­ρης να πα­ρά­σχει διευ­κρι­νί­σεις για τα δη­μο­σιεύ­μα­τα που α­νέ­φε­ραν ό­τι η χώ­ρα του και η Νό­τιος Κο­ρέα πα­ρεί­χαν κα­τα­σκο­πευ­τι­κές διευ­κο­λύν­σεις σε Η­ΠΑ και Αυ­στρα­λία, μέ­σω υ­πο­κλο­πών των υ­πο­θα­λάσ­σιων α­σια­τι­κών συν­δέ­σεων. Το (ό­χι πλέ­ον) μυ­στι­κό σύ­στη­μα η­λεκ­τρο­νι­κής πα­ρα­κο­λού­θη­σης Tempora του βρε­τα­νι­κού Αρχη­γείου Κυ­βερ­νη­τι­κών Επι­κοι­νω­νιών (GCHQ), το ο­ποίο α­πο­κά­λυ­ψε o «Guardian» τον πε­ρα­σμέ­νο Ιού­νιο α­πό έγ­γρα­φα του Έντουαρ­ντ Σνόου­ντεν, α­πο­κτά πρό­σβα­ση στις πα­γκό­σμιες τη­λε­φω­νι­κές και δια­δι­κτυα­κές ε­πι­κοι­νω­νίες μέ­σω υ­πο­κλο­πών σε πο­ντι­σμέ­να κα­λώ­δια ο­πτι­κών ι­νών. Τα στοι­χεία, που συλ­λέ­γει α­πό το 2008, εί­ναι δια­θέ­σι­μα και στην Εθνι­κή Υπη­ρε­σία Ασφα­λείας (NSA) των Η­ΠΑ. Σύμ­φω­να με τα έγ­γρα­φα, οι πα­ρα­κο­λου­θή­σεις του GCHQ πα­ρέ­χουν «με­γα­λύ­τε­ρη πρό­σβα­ση στο δια­δί­κτυο» σε σχέ­ση με τα ο­νο­μα­ζό­με­να «πέ­ντε μά­τια», δη­λα­δή τις κα­τα­σκο­πευ­τι­κές υ­πη­ρε­σίες σε Αυ­στρα­λία, Νέα Ζη­λαν­δία, Βρε­τα­νία, Κα­να­δά και Η­ΠΑ, βά­σει της συμ­φω­νίας UKUSA (Βρε­τα­νίας – Η­ΠΑ). Σε αυ­τό το κύ­κλω­μα πα­ρα­κο­λου­θή­σεων και κα­τα­σκο­πείας, η Σι­γκα­πού­ρη, στην ο­ποία δεν α­παι­τεί­ται δι­κα­στι­κή α­πό­φα­ση για την πα­ρα­κο­λού­θη­ση ε­πι­κοι­νω­νιών, φέ­ρε­ται να α­πο­τε­λεί το «έ­κτο μά­τι». Μέ­σω της Υπη­ρε­σίας Εσω­τε­ρι­κής Ασφα­λείας (ISD) και της Υπη­ρε­σίας Ασφα­λείας και Πλη­ρο­φο­ριών (SID) -διευ­θυ­ντής της ο­ποίας έ­χει χρη­μα­τί­σει και ο πρώην πρό­ε­δρος της χώ­ρας Σ.Ρ. Νέι­θα­ν- υ­πο­κλέ­πτει το 30% της συ­νο­λι­κής δια­κί­νη­σης δε­δο­μέ­νων πα­γκο­σμίως, κά­νο­ντας χρή­ση και των υ­πη­ρε­σιών της SingTel, της με­γα­λύ­τε­ρης ε­ται­ρείας τη­λε­πι­κοι­νω­νιών της χώ­ρας και α­πό τις με­γα­λύ­τε­ρες πα­γκο­σμίως, που δρα­στη­ριο­ποιεί­ται σε Ασία και Αυ­στρα­λία.

ΠΗΓΗ: Εφημερίδα “Η Εποχή” Κυριακή 15.12.2013

Σχολιάστε

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s