Η α­πο­κά­λυ­ψη της α­λή­θειας σκο­τώ­νει

Posted on Κυ 12 Ιαν 2014by

journalist83 δη­μο­σιο­γρά­φοι δο­λο­φο­νή­θη­καν το 2013, ε­νώ 342 εί­ναι φυ­λα­κι­σμέ­νοι

«Οι δη­μο­σιο­γρά­φοι εί­ναι γνω­στοί για την α­πο­κά­λυ­ψη της α­λή­θειας. Λι­γό­τε­ρο γνω­στό πα­ρα­μέ­νει ό­τι στην προ­σπά­θειά τους να α­να­κα­λύ­ψουν πλη­ρο­φο­ρίες τις ο­ποίες κά­ποιοι προ­σπα­θούν να κρα­τή­σουν κρυμ­μέ­νες, συ­χνά δια­κιν­δυ­νεύουν την ερ­γα­σία τους και με­ρι­κές φο­ρές την ζωή τους», ε­πι­ση­μαί­νει ο διε­θνής ορ­γα­νι­σμός για την υ­πε­ρά­σπι­ση της ε­λεύ­θε­ρης έκ­φρα­σης, Index. Οι δε­κά­δες νε­κροί δη­μο­σιο­γρά­φοι το 2013, ό­πως κά­θε χρό­νο, ε­πι­βε­βαιώ­νουν με θλι­βε­ρό τρό­πο ό­τι συ­χνά οι συν­θή­κες ά­σκη­σης της δη­μο­σιο­γρα­φίας την κα­θι­στούν ε­πι­κίν­δυ­νη για τους λει­τουρ­γούς της. Ήδη τις πρώ­τες μέ­ρες του 2014, δύο δη­μο­σιο­γρά­φοι έ­χα­σαν τη ζωή τους σε Λί­βα­νο και Πα­κι­στάν, ε­νώ 177 δη­μο­σιο­γρά­φοι και 165 netizens (ι­διώ­τες και ε­παγ­γελ­μα­τίες που δη­μο­σιο­γρα­φούν μέ­σω δια­δι­κτύου) πα­ρα­μέ­νουν φυ­λα­κι­σμέ­νοι.

600 νε­κροί σε μία δε­κα­ε­τία

Η UNESCO πα­ρα­θέ­τει τα ο­νό­μα­τα 83 ερ­γα­ζο­μέ­νων στα ΜΜΕ που δο­λο­φο­νή­θη­καν μέ­σα στον προ­η­γού­με­νο χρό­νο και προ­στέ­θη­καν στους 600 των τε­λευ­ταίων δέ­κα ε­τών, ό­χι μό­νο σε πο­λε­μι­κές α­ντα­πο­κρί­σεις. Όπως το­νί­ζει: «Οι ε­πι­θέ­σεις σε ε­παγ­γελ­μα­τίες του Τύ­που, συ­χνά δεν δια­πράτ­το­νται σε συν­θή­κες συ­γκρού­σεων αλ­λά α­πό ο­μά­δες ορ­γα­νω­μέ­νου ε­γκλή­μα­τος, προ­σω­πι­κό α­σφα­λείας, α­κό­μα και α­πό την α­στυ­νο­μία, κα­θι­στώ­ντας τους ντό­πιους δη­μο­σιο­γρά­φους ε­ξαι­ρε­τι­κά ευά­λω­τους. Οι ε­πι­θέ­σεις πε­ρι­λαμ­βά­νουν δο­λο­φο­νίες, α­πα­γω­γές, πα­ρε­νο­χλή­σεις, εκ­φο­βι­σμούς και πα­ρά­νο­μες συλ­λή­ψεις και κρα­τή­σεις». Στις 29 Δε­κεμ­βρίου, δύο πα­ρα­γω­γοί, έ­νας α­ντα­πο­κρι­τής και έ­νας ει­κο­νο­λή­πτης του διε­θνούς ει­δη­σε­ο­γρα­φι­κού δι­κτύου Al Jazeera συ­νε­λή­φθη­σαν για «δια­σπο­ρά ει­δή­σεων που βλά­πτουν την ε­θνι­κή α­σφά­λεια και για δια­συν­δέ­σεις με τρο­μο­κρα­τι­κή ορ­γά­νω­ση». Οι τρεις κρα­τού­νται σε φυ­λα­κές της Αι­γύ­πτου χω­ρίς να τους έ­χουν α­παγ­γελ­θεί κα­τη­γο­ρίες. Στις 2 Δε­κεμ­βρίου, ισ­ρα­η­λι­νοί στρα­τιώ­τες στό­χευ­σαν με πλα­στι­κές σφαί­ρες και χει­ρο­βομ­βί­δες κρό­του-λάμ­ψης ε­να­ντίον φω­το­ρε­πόρ­τερ α­πό διά­φο­ρες χώ­ρες, που κά­λυ­πταν δια­μαρ­τυ­ρίες πα­λαι­στι­νίων σπου­δα­στών. Η Ένω­ση Διε­θνούς Τύ­που (FPA) στο Ισραήλ κα­ταγ­γέλ­λει το πε­ρι­στα­τι­κό ό­σο και τις «θλι­βε­ρές ε­πι­δό­σεις» στρα­τού και στρα­τιω­τι­κής α­στυ­νο­μίας στις έ­ρευ­νες που έ­χει αι­τη­θεί για 10 πα­ρό­μοια πε­ρι­στα­τι­κά τα τε­λευ­ταία δύο χρό­νια. Για το 2013, οι Ρε­πόρ­τερ Χω­ρίς Σύ­νο­ρα (RSF) κα­τα­γρά­φουν 79 δη­μο­σιο­γρά­φους και α­πα­σχο­λού­με­νους στον Τύ­πο α­πό 17 χώ­ρες και 37 netizens, που σκο­τώ­θη­καν στην διάρ­κεια δη­μο­σιο­γρα­φι­κής α­πο­στο­λής ή ε­ξαι­τίας της. Το Διε­θνές Ινστι­τού­το για την Ει­δη­σε­ο­γρα­φι­κή Ασφά­λεια (INSI) α­να­φέ­ρει συ­νο­λι­κά 134 νε­κρούς, τους πε­ρισ­σό­τε­ρους στη Συ­ρία, την πλέ­ον ε­πι­κίν­δυ­νη χώ­ρα για δεύ­τε­ρη συ­νε­χή χρο­νιά, ε­νώ Πα­κι­στάν, Ινδία, Φι­λιπ­πί­νες και Ιράκ συ­μπλη­ρώ­νουν την «μοι­ραία» πε­ντά­δα. press freedom 2Η Επι­τρο­πή για την Προ­στα­σία των Δη­μο­σιο­γρά­φων (CPJ) διε­ξά­γει έ­ρευ­νες για 25 θα­νά­τους προ­κει­μέ­νου να δια­πι­στώ­σει αν σχε­τί­ζο­νται με την ά­σκη­ση της δη­μο­σιο­γρα­φίας. Υπο­λο­γί­ζει σε 211 ε­κεί­νους που φυ­λα­κί­στη­καν ε­ξαι­τίας της ερ­γα­σίας τους, με πε­ρισ­σό­τε­ρους α­πό 100 σε Τουρ­κία, Ιράν και Κί­να και α­κο­λου­θούν Ερυ­θραία, Βιετ­νάμ και Συ­ρία. Σε αυ­τούς δεν πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται ό­σοι ε­ξα­φα­νί­στη­καν ή α­πή­χθη­σαν α­πό μη κρα­τι­κούς φο­ρείς, ό­πως συμ­μο­ρίες ή έ­νο­πλες ο­μά­δες και για τους ο­ποίους δεν υ­πάρ­χουν στοι­χεία αν εί­ναι νε­κροί ή ζω­ντα­νοί. Επί­σης, 55 δη­μο­σιο­γρά­φοι α­να­γκά­στη­καν να ε­γκα­τα­λεί­ψουν τις χώ­ρες τους υ­πό τον φό­βο της βίας.

Ανε­ξι­χνία­στες 9 στις 10 δο­λο­φο­νίες

Ιδιαί­τε­ρα α­νη­συ­χη­τι­κό θεω­ρεί­ται ό­τι εν­νέα στους δέ­κα θα­νά­τους πα­ρα­μέ­νουν α­νε­ξι­χνία­στοι και οι δο­λο­φό­νοι α­τι­μώ­ρη­τοι, γε­γο­νός που ό­πως το­νί­ζει η UNESCO διαιω­νί­ζει τον κύ­κλο βίας και «έ­χει ως α­πο­τέ­λε­σμα την αυ­το­λο­γο­κρι­σία, η ο­ποία α­πο­στε­ρεί την κοι­νω­νία α­πό τις πλη­ρο­φο­ρίες και πλήτ­τει την ε­λευ­θε­ρία του τύ­που». Σύμ­φω­να με έ­ρευ­να του Διε­θνούς Ιδρύ­μα­τος Γυ­ναι­κών στα ΜΜΕ (IWMF) και του INSI, ε­πι­πλέ­ον ό­λων των κιν­δύ­νων, τα 2/3 των γυ­ναι­κών δη­μο­σιο­γρά­φων έ­χουν υ­πο­στεί πα­ρε­νο­χλή­σεις και κα­κο­ποιή­σεις ε­ξαι­τίας του φύ­λου τους, εί­τε στον χώ­ρο ερ­γα­σίας ή α­πό ά­το­μα ε­ξου­σίας και την α­στυ­νο­μία στην διάρ­κεια ρε­πορ­τά­ζ, τις ο­ποίες -φαι­νό­με­νο μάλ­λον ο­ξύ­μω­ρο- συ­χνά δεν κα­ταγ­γέ­λουν. Η 68η Γε­νι­κή Συ­νέ­λευ­ση του Ο­ΗΕ τον Δε­κέμ­βριο, κα­τα­δί­κα­σε α­πε­ρί­φρα­στα «κά­θε ε­πί­θε­ση και βία ε­να­ντίον δη­μο­σιο­γρά­φων και ερ­γα­ζο­μέ­νων στα ΜΜΕ» και α­να­κή­ρυ­ξε την 2 Νο­εμ­βρίου (η­μέ­ρα της δο­λο­φο­νίας των γάλ­λων δη­μο­σιο­γρά­φων Ζισ­λέν Ντι­πόν και Κλο­ντ Βερ­λόν στο Μά­λι το 2013), ως Πα­γκό­σμια Ημέ­ρα για τον Τερ­μα­τι­σμό της Ατι­μω­ρι­σίας των Εγκλη­μά­των ε­να­ντίον Δη­μο­σιο­γρά­φων. Οι πε­ρισ­σό­τε­ρες δη­μο­σιο­γρα­φι­κές ορ­γα­νώ­σεις πα­ρέ­χουν συμ­βου­λές και εκ­παί­δευ­ση για την ε­λα­χι­στο­ποίη­ση των κιν­δύ­νων στην διάρ­κεια δη­μο­σιο­γρα­φι­κών α­πο­στο­λών, ε­νώ η UNESCO με­θό­δευ­σε την έ­ναρ­ξη ε­ρευ­νών για τον κα­θο­ρι­σμό ε­τή­σιων ε­θνι­κών και διε­θνών Δει­κτών Ασφά­λειας Δη­μο­σιο­γρά­φων.        

ΠΗΓΗ: Εφημερίδα “Η Εποχή” Κυριακή 12.1.2014

Σχολιάστε

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s