Η έμ­φυ­λη βία κα­λά κρα­τεί (και) στην Ινδία

Posted on Δε 23 Δεκ 2013by

india-rape_Ο βια­σμός εί­ναι θέ­μα ό­λων μας

Ένα χρό­νο με­τά τον ο­μα­δι­κό βια­σμό της 23χρο­νης σπου­δά­στριας στον Νέο Δελ­χί [16/12/2012], οι μι­σές κά­τοι­κοι της δεύ­τε­ρης σε πλη­θυ­σμό χώ­ρας, οι πε­ρί­που 600 ε­κα­τομ­μύ­ρια γυ­ναί­κες της Ινδίας, δεν έ­χουν κα­νέ­ναν λό­γο να αι­σθά­νο­νται α­σφα­λείς, δι­καιω­μέ­νες ού­τε, πο­λύ πε­ρισ­σό­τε­ρο, ι­σό­τι­μες με τους ά­ντρες συ­μπο­λί­τες τους. Μπο­ρεί η τα­πει­νω­τι­κή, ό­πως χα­ρα­κτη­ρί­στη­κε, με­τα­χεί­ρι­ση της ιν­δής α­ξιω­μα­τού­χου του προ­ξε­νείου α­πό την α­στυ­νο­μία της Νέ­ας Υόρ­κης την πε­ρα­σμέ­νη ε­βδο­μά­δα να προ­κά­λε­σε α­ντι­δρά­σεις και τη με­σο­λά­βη­ση του α­με­ρι­κα­νού υ­πουρ­γού Εξω­τε­ρι­κών Τζον Κέ­ρι, ω­στό­σο η Ινδία πε­ρι­λαμ­βά­νε­ται στις πέ­ντε πιο ε­πι­κίν­δυ­νες χώ­ρες για τις γυ­ναί­κες α­κό­μα και μέ­σα στην οι­κο­γέ­νειά τους. Οι βια­σμοί γυ­ναι­κών που κα­ταγ­γέλ­θη­καν το 2012 -τους ο­ποίους ε­πι­κε­φα­λής του Ο­ΗΕ για τα αν­θρώ­πι­να δι­καιώ­μα­τα χα­ρα­κτή­ρι­σε «ε­θνι­κό πρό­βλη­μα»- πλη­σία­σαν τους 25.000. Όμως ο -αυ­ξη­μέ­νος κα­τά 6,4% α­πό το 2011- α­ριθ­μός των πε­ρί­που 244.000 ε­γκλη­μά­των ε­να­ντίον γυ­ναι­κών, σύμ­φω­να με τα στοι­χεία του Εθνι­κού Γρα­φείου Στα­τι­στι­κής Εγκλη­μά­των του υ­πουρ­γείου Εσω­τε­ρι­κών της Ινδίας, πε­ρι­λαμ­βά­νει ε­πί­σης α­πα­γω­γές, α­πει­λές, ε­πι­θέ­σεις και πε­ρισ­σό­τε­ρες α­πό 106.000 πε­ρι­πτώ­σεις βά­ναυ­σων κα­κο­ποιή­σεων α­πό τον σύ­ζυ­γο και τους συγ­γε­νείς, ε­νώ οι θά­να­τοι ε­ξαι­τίας προι­κο­συμ­φώ­νου, πα­ρά τους α­πα­γο­ρευ­τι­κούς νό­μους α­πό το 1961, ξε­πέ­ρα­σαν τους 8.200. Στοι­χεία της UNICEF [2002-2011] δεί­χνουν ό­τι 28% των βια­σμών (7.100) γί­νο­νται ε­να­ντίον α­νη­λί­κων, 18% των κο­ρι­τσιών πα­ντρεύο­νται πριν τα 15 χρό­νια τους, 47% μέ­χρι τα 18 και 30% γί­νο­νται μη­τέ­ρες πριν τα 19. Φαι­νό­με­νο για το ο­ποίο θε­σπί­στη­κε ει­δι­κή νο­μο­θε­σία, α­πο­τε­λεί η συ­χνό­τε­ρη δια­κο­πή ε­γκυ­μο­σύ­νης θη­λυ­κών εμ­βρύων, ε­νώ η βρε­φι­κή θνη­σι­μό­τη­τα α­νέρ­χε­ται σε 43,02/1000 για τα α­γό­ρια και 46,08/1000 για τα κο­ρί­τσια. Επι­πλέ­ον στην Ινδία, με­τα­ξύ 1999 και 2007 εί­χαν κα­τα­γρα­φεί 61 πε­ρι­πτώ­σεις ε­πι­θέ­σεων με ο­ξύ σε γυ­ναί­κες, πρα­κτι­κή ε­πί­σης δια­δε­δο­μέ­νη σε Μπα­γκλα­ντές και Πα­κι­στάν. Μό­λις φέ­τος, τρο­πο­ποίη­ση του Ποι­νι­κού Κώ­δι­κα τις χα­ρα­κτή­ρι­σε α­ξιό­ποι­να α­δι­κή­μα­τα, στη χώ­ρα ό­που η δη­μό­σια σε­ξουα­λι­κή πα­ρε­νό­χλη­ση ή κα­κο­ποίη­ση γυ­ναι­κών πε­ρι­γρά­φε­ται με τον υ­πο­κρι­τι­κό ό­ρο «Πεί­ραγ­μα της Εύας». Σύμ­φω­να με τον Δεί­κτη Ανι­σό­τη­τας των Φύ­λων 2013 του Προ­γράμ­μα­τος Ανά­πτυ­ξης του Ο­ΗΕ, ο ο­ποίος ε­ξε­τά­ζει τις α­νι­σό­τη­τες στην α­να­πα­ρα­γω­γι­κή υ­γεία, στη χει­ρα­φέ­τη­ση και στην α­γο­ρά ερ­γα­σίας, η Ινδία βρί­σκε­ται στην 136η θέ­ση με­τα­ξύ 186 χω­ρών (πρώ­τη εί­ναι η Νορ­βη­γία και 29η η Ελλά­δα).

indian-gay-rights-activists-protesΚαι ο­μο­φυ­λό­φι­λοι στο στό­χα­στρο

Εν τω με­τα­ξύ, στις δια­κρί­σεις ε­να­ντίον των ο­μο­φυ­λο­φί­λων προ­στέ­θη­κε άλ­λη μία, α­φού στις 11 Δε­κεμ­βρίου ε­πι­κυ­ρώ­θη­κε α­πό το Ανώ­τα­το Δι­κα­στή­ριο η συ­νταγ­μα­τι­κή ι­σχύς της πα­ρα­γρά­φου 377 του ιν­δι­κού ποι­νι­κού κώ­δι­κα, που θεω­ρεί τη «σαρ­κι­κή πα­ρά φύ­σην ε­πα­φή» ποι­νι­κό α­δί­κη­μα το ο­ποίο τι­μω­ρεί­ται με 10ε­τή φυ­λά­κι­ση. Το δι­κα­στή­ριο α­πο­φάν­θη­κε ό­τι αν δεν κα­ταρ­γη­θεί η διά­τα­ξη α­πό το κοι­νο­βού­λιο, η δι­καιο­σύ­νη δεν μπο­ρεί να νο­μι­μο­ποιή­σει αυ­τό το εί­δος της σε­ξουα­λι­κής σχέ­σης. Η πα­ρά­γρα­φος 377 εί­ναι μέ­ρος νό­μου, ό­σο και νοο­τρο­πίας, του 1860 α­πό την ε­πο­χή της βρε­τα­νι­κής α­ποι­κιο­κρα­τίας. Τον έ­φε­ρε προς ε­ξέ­τα­ση στο Ανώ­τε­ρο Δι­κα­στή­ριο του Νέ­ου Δελ­χί, η ΜΚΟ «Ίδρυ­μα Naz» που α­σχο­λεί­ται με ζη­τή­μα­τα σε­ξουα­λι­κής υ­γείας και του έιτ­ζ, εκ­πρό­σω­πος της ο­ποίας δή­λω­σε ό­τι η α­πό­φα­ση α­πο­τε­λεί ο­πι­σθο­δρό­μη­ση δε­κά­δων ε­τών. Το δι­κα­στή­ριο εί­χε α­πο­φα­σί­σει το 2009 την α­πο­ποι­νι­κο­ποίη­ση των ο­μό­φυ­λων συ­ναι­νε­τι­κών σε­ξου­λι­κών σχέ­σεων, α­πό­φα­ση που α­ναί­ρε­σε το Ανώ­τα­το Δι­κα­στή­ριο. Οργα­νώ­σεις και δη­μό­σια πρό­σω­πα α­ντέ­δρα­σαν, ε­νώ σχο­λια­στές υ­πο­στη­ρί­ζουν ό­τι, α­κό­μα κι αν δεν υ­πάρ­ξουν συλ­λή­ψεις, η ποι­νι­κο­ποίη­ση θα εν­θαρ­ρύ­νει την πα­ρε­νό­χλη­ση των ο­μο­φυ­λο­φί­λων α­πό την α­στυ­νο­μία. Η δη­μο­σιο­γρά­φος και συγ­γρα­φέ­ας Ου­ντί­τα Τζου­ντζου­νουά­λα έ­γρα­ψε στο twitter: «Ζού­με σε σκο­τει­νή, μυω­πι­κή ε­πο­χή υ­πο­κρι­σίας, δύο μέ­τρων και σταθ­μών και εκ­φο­βι­σμού». Ο ο­μο­φυ­λό­φι­λος ιν­δός συγ­γρα­φέ­ας και δη­μο­σιο­γρά­φος Σι­ντάρθ Ντιού­μπ χα­ρα­κτή­ρι­σε την α­πό­φα­ση α­ντί­θε­τη στο ρεύ­μα της ι­στο­ρίας και στην δι­καιο­σύ­νη. Ο συγ­γρα­φέ­ας Βί­κραμ Σεθ θεω­ρεί το νό­μο ντρο­πια­στι­κό και την ο­μο­φο­βία, ό­χι την ο­μο­φυ­λο­φι­λία, α­ντί­θε­τη προς τον ιν­δι­κό πο­λι­τι­σμό. Υπέρ της α­πα­γό­ρευ­σης το­πο­θε­τή­θη­καν ιν­δουι­στι­κές, μου­σουλ­μα­νι­κές και χρι­στια­νι­κές θρη­σκευ­τι­κές ορ­γα­νώ­σεις.

ΠΗΓΗ: Εφημερίδα “Η Εποχή” Κυριακή 22.12.2013

Σχολιάστε

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s