ΗΠΑ: Ένα έθνος με κουπόνι

Posted on Κυ 29 Σεπ 2013by

Supplemental_Nutrition_Assistance_Program_logo_svgΜείω­ση της ο­μο­σπον­δια­κής χρη­μα­το­δό­τη­σης για το Πρό­γραμ­μα Συ­μπλη­ρω­μα­τι­κής Δια­τρο­φι­κής Βοή­θειας (SNAP) κα­τά πε­ρί­που 40 δι­σε­κα­τομ­μύ­ρια για την ε­πό­με­νη δε­κα­ε­τία, προ­τεί­νει η πλειο­ψη­φία των Ρε­που­μπλι­κα­νών στην Βου­λή των Αντι­προ­σώ­πων των Η­ΠΑ, την πε­ρα­σμέ­νη ε­βδο­μά­δα.  Η «Δια­τρο­φι­κή Με­ταρ­ρύθ­μι­ση και Δυ­να­τό­τη­τα Εργα­σίας για το 2013», ό­πως ο­νο­μά­ζουν την Πρά­ξη, δεν α­να­μέ­νε­ται να υ­περ­ψη­φι­στεί στην Γε­ρου­σία ό­που οι Δημο­κρα­τι­κοί έ­χουν την πλειο­ψη­φία. Σε α­ντί­θε­τη πε­ρί­πτω­ση, ο πρό­ε­δρος Ομπά­μα προ­ει­δο­ποίη­σε ό­τι θα α­σκή­σει βέ­το. food-stamps-02Το Πρό­γραμ­μα πε­ρι­λαμ­βά­νε­ται στον προϋπο­λο­γι­σμό του Υπουρ­γείου Γεωρ­γίας και οι πε­ρι­κο­πές α­να­μέ­νε­ται ό­τι θα α­πο­κλεί­σουν α­πό τις πα­ρο­χές τέσ­σε­ρα ε­κα­τομ­μύ­ρια Αμερικά­νους το 2014 -με­τα­ξύ των ο­ποίων παι­διά, η­λι­κιω­μέ­νοι, βε­τε­ρά­νοι πο­λέ­μων και ά­το­μα με ει­δι­κές α­νά­γκες-, θα μειώ­σουν το πο­σό για α­κό­μα 850.000, ε­νώ  υ­πο­λο­γί­ζε­ται πως 210.000 μα­θη­τές δεν θα λαμ­βά­νουν σχο­λι­κά γεύ­μα­τα. Πα­ράλ­λη­λα, σε συν­δυα­σμό με τα μέ­τρα που α­να­μέ­νο­νται τον Νοέμ­βριο, θα ε­πέλ­θει συ­νο­λι­κή μείω­ση 12% για κου­πό­νια σί­τι­σης μέ­χρι το 2015. Η πρό­ε­δρος της Επι­τρο­πής Γεωρ­γίας, Δια­τρο­φής και Δα­σο­κο­μίας, Ντέ­μπι Στεϊμπνά­ου, κα­τη­γό­ρη­σε τους Ρε­που­μπλι­κα­νούς ό­τι «διε­ξά­γουν α­νη­λεή ε­πί­θε­ση με στό­χο τους πει­να­σμέ­νους του έ­θνους».

Ο Κρού­γκμαν α­πα­ντά στους Ρε­που­μπλι­κά­νους

Δι­καιού­χοι του SNAP το 2013 εί­ναι πε­ρί­που 48 ε­κα­τομ­μύ­ρια άν­θρω­ποι , δη­λα­δή το 15% του πλη­θυ­σμού. Απευ­θύ­νε­ται σε οι­κο­νο­μι­κά α­σθε­νείς πο­λί­τες και οι­κο­γέ­νειες με κρι­τή­ρια που δια­φο­ρο­ποιού­νται με­τα­ξύ των πο­λι­τειών που εισ­πράτ­τουν κον­δύ­λια. Γε­νι­κά πε­ρι­λαμ­βά­νει ερ­γα­ζό­με­νους και μη, Αμε­ρι­κα­νούς ή αλ­λο­δα­πούς που έ­χουν δι­καίω­μα κοι­νω­νι­κής α­σφά­λι­σης. Προϋπο­θέ­τει μη­νιαίο α­το­μι­κό ει­σό­δη­μα ή δυ­να­τό­τη­τα ει­σο­δή­μα­τος ως 800 δο­λά­ρια, με του­λά­χι­στον τρία προ­στα­τευό­με­να μέ­λη ως 2.000 δο­λά­ρια και με προ­στα­τευό­με­νους υ­πε­ρή­λι­κες ή Α­ΜΕ­Α ως 3.000 δο­λά­ρια. Το πο­σό βοή­θειας κα­τ’ ά­το­μο α­νέρ­χε­ται κα­τά μέ­σο ό­ρο, σε 133 δο­λά­ρια μη­νιαίως και α­νά νοι­κο­κυ­ριό σε 280 δο­λά­ρια. Πε­ρι­λαμ­βά­νει κα­τά πε­ρί­πτω­ση, οι­κο­νο­μι­κή ε­νί­σχυ­ση μέ­σω η­λεκ­τρο­νι­κών καρ­τών για α­γο­ρά φρέ­σκων ή συ­σκευα­σμέ­νων τρο­φί­μων, πα­ρο­χές κοι­νω­νικής α­σφά­λι­σης, υ­πη­ρε­σίες ε­ξεύ­ρε­σης ερ­γα­σίας ή ε­νί­σχυ­σης σπου­δών και οι­κο­νο­μι­κή βοή­θεια για η­λι­κιω­μέ­νους και Α­ΜΕ­Α. Οι ρε­που­μπλι­κά­νοι, οι ο­ποίοι κα­τη­γο­ρούν την δια­κυ­βέρ­νη­ση Ομπά­μα για αύ­ξη­ση των κοι­νω­νι­κών δα­πα­νών, ι­σχυ­ρί­ζο­νται ό­τι με­τά το τέ­λος της ύ­φε­σης η α­νερ­γία έ­χει μειω­θεί και οι πα­ρο­χές α­πο­τε­λούν α­ντι­κί­νη­τρο για τους ι­κα­νούς να ερ­γα­σθούν, ά­ρα πρέ­πει να τε­θούν αυ­στη­ρό­τε­ροι ό­ροι για ό­σους α­να­ζη­τούν ή έ­χουν ερ­γα­σία. food-stamps-monthlyΤην α­πά­ντη­ση στο συ­γκε­κρι­μέ­νο ε­πι­χεί­ρη­μα δί­νει, εύ­στο­χα, ο νο­μπε­λί­στας οι­κο­νο­μο­λό­γος Πωλ Κρού­γκμαν στους New York Times: «Υπήρ­ξε α­νά­καμ­ψη α­πό και για έ­ναν μι­κρό α­ριθ­μό αν­θρώ­πων στην κο­ρυ­φή της κα­τα­νο­μής ει­σο­δή­μα­τος χω­ρίς κα­νέ­να α­πό τα κέρ­δη να με­τα­κυ­λί­στουν στους λι­γό­τε­ρο τυ­χε­ρούς. Προ­σαρ­μο­σμέ­νο στον πλη­θω­ρι­σμό, το ει­σό­δη­μα για το 1% αυ­ξή­θη­κε κα­τά 31% α­πό το 2009 ως το 2012, αλ­λά το πραγ­μα­τι­κό ει­σό­δη­μα του κα­τώ­τε­ρου 40%, στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα μειώ­θη­κε κα­τά 6%. Για ποιο λό­γο να μειω­θεί η χρή­ση κου­πο­νιών σί­τι­σης;» Σύμ­φω­να που έ­δω­σε το Υπουρ­γείο Γεωρ­γίας το Νοέμ­βριο του 2012, σχε­δόν οι μι­σοί (45%) α­πό τους συμ­με­τέ­χο­ντες εί­ναι κά­τω των 18 ε­τών και 9% ά­νω των 60. Επί­σης, 43% των νοι­κο­κυ­ριών εί­χε ει­σο­δή­μα­τα κά­τω α­πό ή στο ό­ριο της φτώ­χειας (πε­ρί­που 23.000 δο­λά­ρια ε­τη­σίως), το 17% πά­νω α­πό το ό­ριο της φτώ­χειας, ε­νώ το 20% δεν εί­χε κα­νέ­να ει­σό­δη­μα. Το μέ­σο μη­νιαίο ει­σό­δη­μα ό­λων των δι­καιού­χων ή­ταν 744 δο­λά­ρια, α­πό το ο­ποίο 27% προήλ­θε α­πό το SNAP. Η έκ­θε­ση Νο­εμ­βρίου 2012 της Υπη­ρε­σίας Απο­γρα­φών κα­τα­γρά­φει 16,1% του συ­νο­λι­κού πλη­θυ­σμού της χώ­ρας σε κα­τά­στα­ση φτώ­χειας, ε­νώ το ει­σό­δη­μα των μέ­σων νοι­κο­κυ­ριών δεν με­τα­βλή­θη­κε μεν ση­μα­ντι­κά με­τα­ξύ 2011 και 2012, ή­ταν ό­μως κα­τά 8,3% χα­μη­λό­τε­ρο α­πό το 2007 (την χρο­νιά πριν την πρό­σφα­τη ύ­φε­ση). Με κεϋνσια­νούς οι­κο­νο­μι­κούς ό­ρους, κά­θε δο­λά­ριο κυ­βερ­νη­τι­κής βοή­θειας αυ­ξά­νει την συ­νο­λι­κή ζή­τη­ση, ε­νι­σχύει την α­γο­ρά και πα­ρά­γει οι­κο­νο­μι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα α­πό 1,73 ως 1,84 δο­λά­ρια.

ΠΗΓΗ: Εφημερίδα “Η Εποχή” Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2013

Σχολιάστε

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s