Δεν τελειώνουν τα θύματα της υπερθέρμανσης του πλανήτη

Posted on Τρ 9 Ιουλ 2013by

Καύσωνες, πυρκαγιές και θάνατοι, το τίμημα της 2ης θέσης των ΗΠΑ διεθνώς σε εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα

firemanΉρωες χα­ρα­κτή­ρι­σε ο α­με­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος Μπα­ράκ Ομπά­μα, α­πό την Αφρι­κή ό­που τα­ξί­δευε, τους 19 πυ­ρο­σβέ­στες που σκο­τώ­θη­καν στην πυρ­κα­γιά που καίει α­νε­ξέ­λε­γκτη α­πό την πε­ρα­σμέ­νη ε­βδο­μά­δα στην Αρι­ζό­να των νο­τιο­δυ­τι­κών Η­ΠΑ και μέ­χρι τη Δευ­τέ­ρα εί­χε κα­τα­στρέ­ψει του­λά­χι­στον 200 κα­τοι­κίες και πε­ρί­που 8.400 στρέμ­μα­τα δά­σους. Οι ι­σχυ­ροί ά­νε­μοι, που άλ­λα­ζαν συ­νε­χώς κα­τεύ­θυν­ση, κα­θι­στού­σαν σχε­δόν α­δύ­να­τη την ε­πέμ­βα­ση των πυ­ρο­σβε­στών οι ο­ποίοι εί­χαν ε­να­πο­θέ­σει τις ελ­πί­δες τους στη βρο­χή, ε­νώ την κα­τά­στα­ση ε­πι­βά­ρυ­ναν οι ε­κρή­ξεις σε α­πο­θή­κες καυ­σί­μων. Ει­ρω­νεία: Ενώ με­τα­τρέ­πο­νται σε «άν­θρα­κες» τε­ρά­στιες ε­κτά­σεις δα­σών και τα ΜΜΕ χρη­σι­μο­ποιούν ό­ρους μα­γει­ρι­κής, για τους κα­τοί­κους στη Νε­βά­δα και στις δυ­τι­κές πο­λι­τείες (ό­που η θερ­μο­κρα­σία άγ­γι­ξε τους πρω­το­φα­νείς για ο­λό­κλη­ρο τον πλα­νή­τη 57°C και δεν προ­βλέ­πε­ται να υ­πο­χω­ρή­σει ά­με­σα), οι Η­ΠΑ ευαι­σθη­το­ποιή­θη­καν σε πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κά θέ­μα­τα. Οι θά­να­τοι των πυ­ρο­σβε­στών, της με­γα­λύ­τε­ρης αν­θρώ­πι­νης α­πώ­λειας για το σώ­μα α­πό την 11η Σε­πτεμ­βρίου 2001, οι ο­ποίοι προ­στέ­θη­καν στα θύ­μα­τα α­πό τον καύ­σω­να και την πυρ­κα­γιά, ί­σως εί­ναι η στα­γό­να που ξε­χεί­λι­σε το πο­τή­ρι της ε­θνι­κής υ­πο­κρι­σίας και «α­να­θέρ­μα­νε» τη συ­ζή­τη­ση για την κλι­μα­τι­κή αλ­λα­γή. Ο καύ­σω­νας και οι πυρ­κα­γιές θεω­ρού­νται αλ­λη­λέν­δε­τα φαι­νό­με­να, ε­νώ οι κε­ραυ­νοί, οι ι­σχυ­ροί ά­νε­μοι, οι ε­μπρη­σμοί, οι ελ­λι­πείς και α­συ­ντή­ρη­τες υ­πο­δο­μές, α­πλώς δί­νουν «χεί­ρα βο­η­θείας» στις κα­τα­στρο­φές. Στην Ελλά­δα το γνω­ρί­ζου­με πο­λύ κα­λά -ή θα έ­πρε­πε-, με­τά τις πυρ­κα­γιές του 2007 (το θερ­μό­τε­ρο κα­λο­καί­ρι α­πό το 1891) και του 2009.

Η υ­περ­θέρ­μαν­ση του πλα­νή­τη φέρ­νει καύ­σω­νες

heatwaveUSA Οι α­κραίοι καύ­σω­νες έ­χουν ως α­πο­τέ­λε­σμα αν­θρώ­πι­να θύ­μα­τα, ε­νώ ως αι­τία α­να­γνω­ρί­ζε­ται πα­γκο­σμίως η υ­περ­θέρ­μαν­ση του πλα­νή­τη, έ­να πρό­βλη­μα του ο­ποίου η α­ντι­με­τώ­πι­ση εί­ναι πλέ­ον κα­θα­ρά πο­λι­τι­κή. Οι Η­ΠΑ που κα­τα­γρά­φουν α­πα­νω­τά ρε­κόρ σε τυ­φώ­νες, σε θερ­μό­τε­ρα έ­τη και σε ξη­ρα­σία που κα­τα­στρέ­φει σο­δειές τα τε­λευ­ταία χρό­νια, δυ­στυ­χώς πλη­ρώ­νουν το τί­μη­μα της δεύ­τε­ρης θέ­σης τους διε­θνώς (με­τά την Κί­να φυ­σι­κά), σε εκ­πο­μπές διο­ξει­δίου του άν­θρα­κα, το ο­ποίο θεω­ρεί­ται η γε­νε­σιουρ­γός αν­θρω­πο­γε­νής αι­τία της κλι­μα­τι­κής αλ­λα­γής. Πριν ή ταυ­το­χρό­νως με τις Η­ΠΑ, ό­μως, ο­λό­κλη­ρος ο πλα­νή­της πλήτ­τε­ται –συ­χνά στο πε­ρι­θώ­ριο της ε­νη­μέ­ρω­σης– α­πό τις συ­νέ­πειες του φαι­νο­μέ­νου ντό­μι­νο: Καύ­ση άν­θρα­κα, εκ­πο­μπές διο­ξει­δίου του άν­θρα­κα, υ­περ­θέρ­μαν­ση του πλα­νή­τη, α­πρό­βλε­πτα με­τεω­ρο­λο­γι­κά φαι­νό­με­να ό­πως καύ­σω­νες, ξη­ρα­σίες, πυρ­κα­γιές, ε­πι­πλέ­ον εκ­πο­μπές διο­ξει­δίου του άν­θρα­κα και χει­ρό­τε­ρο ό­λων, α­πώ­λεια αν­θρώ­πι­νων ζωών. Στην Ευ­ρώ­πη, οι πλημ­μύ­ρες του πε­ρα­σμέ­νου μή­να έ­γι­ναν α­φορ­μή θα­νά­των και κα­τα­στρο­φών τις ο­ποίες οι πο­λί­τες υ­πο­χρεώ­νο­νται να πλη­ρώ­σουν με­τα­φο­ρι­κά και κυ­ριο­λε­κτι­κά, ελ­λεί­ψει πό­ρων στα ευ­ρω­παϊκά τα­μεία. Στις χώ­ρες «υ­ψη­λού κιν­δύ­νου» ό­πως εί­ναι το Μπα­γκλα­ντές, το Πα­κι­στάν ή η Βιρ­μα­νία, οι θά­να­τοι α­πό τυ­φώ­νες και πλημ­μύ­ρες α­νέρ­χο­νται σε χι­λιά­δες, ε­πί σει­ρά ε­τών, βρί­σκο­νται ό­μως μα­κριά α­πό την «πόρ­τα» του δυ­τι­κού κό­σμου και ως εκ τού­του δεν χρή­ζουν ει­δι­κών μέ­τρων, α­ντι­θέ­τως με­τα­τρέ­πο­νται με­θο­δευ­μέ­να σε ρυ­πο­γό­να «ερ­γο­στά­σια» ή «βιο­τε­χνίες» της Δύ­σης.

Πρό­ε­δρος σε ρό­λο πα­τέ­ρα

climate refugeesΟ Λευ­κός Οί­κος δεν α­γνοού­σε ως σή­με­ρα τις συ­νέ­πειες της κλι­μα­τι­κής αλ­λα­γής, την α­να­γνώ­ρι­σε ό­μως ευ­θέως ως αι­τία των υ­λι­κών και αν­θρώ­πι­νων α­πω­λειών, ε­νώ δη­μο­σιο­ποίη­σε στο τέ­λος Ιου­νίου σχέ­διο δρά­σης για τη μείω­ση της μό­λυν­σης α­πό τον άν­θρα­κα και την α­ντι­με­τώ­πι­ση των ε­πι­πτώ­σεων, στο ο­ποίο υ­πο­γραμ­μί­ζει ό­τι: «Έχου­με η­θι­κή υ­πο­χρέω­ση να πα­ρα­δώ­σου­με στα παι­διά μας έ­ναν πλα­νή­τη που δεν εί­ναι μο­λυ­σμέ­νος ή κα­τε­στραμ­μέ­νος». Στο τουί­τερ ο Ομπά­μα υ­πο­στη­ρί­ζει τη δρά­ση για το κλί­μα #ActOnClimate «ως πρό­ε­δρος, ως πα­τέ­ρας και ως α­με­ρι­κα­νός», συ­μπε­ραί­νο­ντας ό­τι «δεν υ­πάρ­χει α­ντί­φα­ση α­νά­με­σα σε έ­να υ­γιές πε­ρι­βάλ­λον και στην ι­σχυ­ρή οι­κο­νο­μι­κή α­νά­πτυ­ξη» και δη­λώ­νο­ντας «πρό­θυ­μος να δου­λέ­ψει με ο­ποιον­δή­πο­τε, Δη­μο­κρα­τι­κούς, Ρε­που­μπλι­κα­νούς, α­νε­ξάρ­τη­τους, για την κα­τα­πο­λέ­μη­ση της α­πει­λής προς ό­φε­λος των παι­διών μας». Σε διάγ­γελ­μά του δεν πα­ρέ­λει­ψε να α­να­φέ­ρει ό­τι οι Η­ΠΑ πα­ρέ­χουν υ­πο­στή­ρι­ξη στις α­να­πτυσ­σό­με­νες χώ­ρες για να υιο­θε­τή­σουν τε­χνο­λο­γίες που δεν θα ε­πι­βα­ρύ­νουν το πε­ρι­βάλ­λον. Ο Πρό­ε­δρος γνω­ρί­ζει α­σφα­λώς ό­τι οι α­να­πτυσ­σό­με­νες χώ­ρες εί­τε δεν δια­θέ­τουν ρυ­πο­γό­νες βιο­μη­χα­νίες ή πα­ρά­γουν α­γα­θά και ε­ξο­ρύσ­σουν καύ­σι­μα για λο­γα­ρια­σμό του δυ­τι­κού κό­σμου. Το ε­πι­σι­τι­στι­κό, ό­πως τα πε­ρισ­σό­τε­ρα α­πό τα προ­βλή­μα­τα που α­να­μέ­νο­νται ως συ­νέ­πειες, εί­ναι στα­τι­στι­κά και ι­στο­ρι­κά α­πο­δε­δειγ­μέ­νο ό­τι θα πλή­ξουν βα­ρύ­τε­ρα τις μη α­νε­πτυγ­μέ­νες χώ­ρες.

ΠΗΓΗ: Εφημερίδα “Η Εποχή” Κυριακή 7.7.2013

Σχολιάστε

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s